Prezes UKE informuje, iż zgodnie z art. 39 ust. 6 ustawy o drogach publicznych zarządca drogi w trakcie budowy lub przebudowy drogi jest obowiązany zlokalizować kanał technologiczny w pasie drogowym. Obowiązek ten spoczywa zarówno na zarządcach dróg krajowych, jak i na zarządcach pozostałych dróg, chyba że w przypadku tych drugich, w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia informacji o inwestycji, nie zgłoszono zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego. Powstanie takiego obowiązku uzależnione zostało od charakteru prac jakie mają być wykonane. Kanał technologiczny powinien być udostępniany jedynie wtedy, gdy mamy do czynienia z budową lub przebudową jednej z ww. dróg.

Prezes UKE zaznaczył, iż oprócz zarządcy drogi również inne podmioty mogą lokalizować w pasie drogowym kanały technologiczne. Może to nastąpić wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi wydawanym w drodze decyzji administracyjnej. Takim szczególnie uzasadnionym przypadkiem będzie m.in. sytuacja, gdy w pasie drogowym nie jest zlokalizowany żaden kanał technologiczny, a zarządca drogi sam takiego kanału nie lokalizuje albo sytuacja, gdy z powodów technicznych niemożliwe jest wprowadzenie nowej infrastruktury technicznej do istniejących w pasie drogowym kanałów technologicznych. Właściwy zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury telekomunikacyjnej wyłącznie, jeżeli jej umieszczenie spowodowałoby zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, naruszenie wymagań wynikających z przepisów odrębnych lub miałoby doprowadzić do utraty uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi. Roboty budowlane, polegające na lokalizacji kanału technologicznego, można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz po spełnieniu warunków z art. 32 Prawa budowlanego .

W ustawie z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675, tzw. ustawa szerokopasmowa ) zostały wprowadzone przepisy prawa mające na celu likwidowanie barier w prowadzeniu działalności telekomunikacyjnej przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Zgodnie z ustawą szerokopasmową, zarządca drogi ma obowiązek udostępnić kanał technologiczny za opłatą, w drodze umowy dzierżawy lub najmu, w celu umieszczenia w pasie drogowym m.in. infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym kanalizacji kablowej. Dodatkowo ważnym uprawnieniem dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych po zainstalowaniu infrastruktury telekomunikacyjnej w kanale technologicznym jest zwolnienie linii telekomunikacyjnej od opłaty pobieranej za zajęcie pasa drogowego.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.)
Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675)