Odpowiedź:

W świetle obowiązujących przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) – dalej u.o. starosta jest organem właściwym do wydawania zezwoleń na transport odpadów, w tym odpadów komunalnych.

Zgodnie z art. 233 ust. 3 u.o., do wydawania zezwoleń na transport odpadów do czasu utworzenia rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 u.o., stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243) – dalej u.o. z 2001 r.

Uzasadnienie:

Także zezwolenia na transport odpadów wydane na podstawie przepisów u.o. z 2001 r. zachowują ważność na czas na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do czasu upływu terminu do złożenia wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 u.o. lub z dniem uzyskania wpisu do tego rejestru, w przypadku gdy wpis nastąpił w terminie wcześniejszym.

Do czasu utworzenia rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 u.o., transportujący odpady są obowiązani do uzyskania zezwolenia na transport odpadów lub wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 33 ust. 5 u.o. z 2001 r., na podstawie przepisów dotychczasowych.