Rada Gminy Dźwierzuty uchwaliła program pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży z terenu gminy. Prokurator Rejonowy zaskarżył niektóre z zapisów programu do sądu. Wyjaśnił, że opracowany przez radnych wzór wniosku może stanowić wyłącznie pomoc dla wnioskodawcy, a nie wymóg formalny. Radni nie mogą też upoważnić organu wykonawczego gminy do powołania Komisji ds. Rozpatrywania Wniosków, która miałaby weryfikować wnioski składane o przyznanie stypendium. Po otrzymaniu uchwały (programu) wojewoda unieważnił zapisy dotyczące w/w komisji. Biorąc pod uwagę, że zapis ten nigdy nie wszedł w życie, sąd umorzył postępowanie w tym zakresie.

Sprawdź w LEX: Czy uczniowi spoza terenu gminy przysługuje stypendium wójta dla uzdolnionych uczniów, jeżeli rada gminy ograniczyła je do uczniów mieszkających na terenie danej gminy? >

Można skorzystać z formularza, ale nie ma obowiązku

W pozostałym zakresie sąd podzielił wątpliwości prokuratora. Wskazał, że podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów należy do wyłącznej właściwości rady gminy. Szczególną podstawę do tego stanowi art. 90t ust. 4 ustawy o systemie oświaty. Uchwała taka, jako akt prawa miejscowego, nie może wykraczać poza zakres ustawowego upoważnienia. Stosownie do treści art. 90t ust. 4 ustawy, w przypadku przyjęcia programów, należy określić w uchwale szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach, uwzględniając w szczególności przedsięwzięcia sprzyjające eliminowaniu barier edukacyjnych, a także osoby lub grupy osób uprawnione do pomocy oraz potrzeby edukacyjne na danym obszarze.

Czytaj też: Przedłużenie konkursu Samorząd PRO FAMILIA 2021, zgłoszenia do 16 kwietnia>>

W zakresie uszczegółowienia procedury wnioskowej mieści się również określenie wzoru wniosku. Wzór taki, można uznać jedynie za formę pomocy i ułatwienie dla wnioskodawcy. Korzystanie z wzoru wniosku nie może stwarzać formalnej bariery lub istotnego utrudnienia w uzyskaniu należnej pomocy - nagrody. W szczególności złożenie wniosku na takim wzorze nie może stanowić przesłanki warunkującej merytoryczne rozpoznanie wniosku. Zapis uchwały, że rozpatrywane będą jedynie wnioski złożone w terminie, prawidłowo wypełnione i kompletne, stanowi oczywiście wykroczenie poza delegację ustawową art. 90t ust. 4 u.s.o., dlatego - po myśli art. 91 ust. 1 u.s.g. - jest nieważny.

Zobacz linię orzeczniczą w LEX: Obliczanie terminu, w jakim organ nadzoru orzeka o nieważności uchwały lub zarządzenia organu gminy >

Sąd odniósł się również do zapisów uchwały zobowiązujących wójta gminy do określonego działania w zakresie powołania Komisji ds. Rozpatrywania Wniosków. Uznał, że przekroczono w nich upoważnienie ustawowe, niedopuszczalnie ingerując w kompetencję organu wykonawczego gminy, naruszając jednocześnie rozdział kompetencji organów gminy wynikający z ustawy o samorządzie gminnym. Wprawdzie ustawa nie dopuszcza bowiem powołania komisji weryfikującej wnioski o przyznanie nagród, to jednakże biorąc pod uwagę, że powyższe należy do wyłącznej kompetencji organu wykonawczego gminy, ten może uznać, że powołanie takowej komisji przyczyni się do prawidłowego wykonywania uchwały. Innymi słowy, powołanie komisji z przyznaniem jej uprawnień w zakresie rozpoznania wniosków o przyznanie nagród jest tylko i wyłącznie formą pomocy dla organu wykonawczego gminy w zakresie realizacji pomocy, o której mowa w art. 90t ust. 4 u.s.o.

Wyrok WSA w Olsztynie z 04.03.2021 r. II SA/Ol 71/21

Sprawdź w LEX: Czy wójt może przyznać stypendium za osiągnięcie wyników sportowych w ramach zawodów o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim? >