Strona złożyła wniosek do MOPS o przyznanie pomocy materialnej w postaci stypendium szkolnego dla jej nastoletniego syna. Wnioskodawczyni we wniosku opisała sytuację swojej dwuosobowej rodziny. Organ ustalił, że w sierpniu 2019 r. dochód skarżącej wyniósł 1063,10 zł i jako taki jest zbyt wysoki, by przyznać jej dziecku żądane świadczenie. Kwota 531,55 zł na członka rodziny przekracza bowiem kwotę uprawniającą do uzyskania stypendium. W ocenie organu skarżąca we wniosku pominęła dwa świadczenia: dodatek mieszkaniowy i zasiłek okresowy.

 

 

 

Skarżąca nie zgodziła się z wydaną decyzją i wniosła odwołanie. Samorządowe Kolegium Odwoławcze po ponownym rozpoznaniu sprawy wydało decyzję utrzymującą zaskarżoną decyzję. SKO uznało, że ustalenia organu I instancji były trafne. Słusznie uznano, że wniosek jest niezasadny, skoro w rodzinie wnioskodawczyni dochód jest wyższy niż wynikający z przepisów (tj. w kwocie 528 zł) – wskazano w decyzji.

 

Spór o wysokość dochodu

Skarżąca złożyła następnie skargę do sądu administracyjnego. Podkreśliła w niej, że zarówno dodatek mieszkaniowy, jak i zasiłek okresowy to świadczenia, które nie powinny zostać uwzględnione w wyliczeniach. W ocenie skarżącej świadczenia te przyznaje się w sytuacjach wyjątkowych. Podkreśliła, że dodatek mieszkaniowy powinien być rozliczany nie na dwie, ale na trzy osoby. Korzysta z niego również brat skarżącej, który razem z nimi zamieszkuje, ale prowadzi odrębne gospodarstwo domowe.

Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał skargę za zasadną. W związku z tym sąd administracyjny uchylił obie wydane w sprawie decyzje. Skarżąca trafnie podniosła, że organy w swoich ustaleniach zawyżyły jej dochód.

 

Istota stypendium szkolnego

Sąd przypomniał, że stypendium szkolne jest świadczeniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Jak wynika z art. 90c ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2019.1481) stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe, z zastrzeżeniem ust. 12. Możliwość uzyskania świadczenia zależy od wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia. Za dochód uznaje się zaś sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony bez względu na tytuł i źródło ich utrzymania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, co wynika z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2019.1507).

 

Stypendium przyznaje się, by minimalizować różnice w dostępie do edukacji, by umożliwić pokonanie barier dostępu do edukacji osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – podkreślił WSA.

 

Dochód w rodzinie strony

Sąd wskazał, że w dacie składania wniosku przez skarżącą kryterium dochodowe wynosiło 528 zł. W tym okresie prawidłowo wyliczony dochód w rodzinie skarżącej z przeliczeniem na członka rodziny był niższy od podanej wyżej wartości. Wyniósł dokładnie 227 zł. WSA w Gliwicach zaznaczył, że organy uwzględniły w wyliczeniach również i te świadczenia, które w dacie składania wniosku nie przysługiwały skarżącej.

 

Zob. też: W. Maciejko, Zmiana lub uchylenie decyzji w sprawach pomocy społecznej

 

Zarówno dodatek mieszkaniowy, jak i zasiłek okresowy nie przysługiwały już wówczas stronie. Powyższe wynika z treści decyzji. Tym samym, ustalenia organów były nietrafne, co uzasadniało uchylenie obu decyzji – podsumował WSA w Gliwicach.

 

Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 15 lipca 2020 r., III SA/Gl 150/20, LEX nr 3032443.