PINB przesłał informację do wydziału budownictwa starostwa powiatowego, iż dokonał sprawdzenia rozpoczęcia robót budowlanych przez inwestora.

Ustalił, iż inwestor nie zawiadomił PINB o rozpoczęciu budowy, nie przedłożył oświadczenia kierownika budowy i nie rozpoczął robót budowlanych w oparciu o decyzję pozwolenia na budowę.


W związku z powyższym PINB stwierdził, iż zaszły okoliczności dające podstawę do stwierdzenia wygaśnięcia decyzji pozwolenia na budowę.

Czy starosta winien wszcząć postępowanie z urzędu (po wpłynięciu powyższego pisma z PINB) i poinformować stronę zgodnie z art. 61 § 4 k.p.a.?


Czy winien wezwać inwestora do złożenia wyjaśnień w sprawie i wydać od razu decyzję o wygaśnięciu na podstawie art. 162 k.p.a.?

Odpowiedź

Pomimo że stosowne informacje organu nadzoru budowlane są źródłem wiedzy o konieczności wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia na budowę, to jednak formalnie postępowanie to zostanie wszczęte z urzędu przez organ administracji architektoniczno - budowlanej. Wezwanie inwestora do złożenia wyjaśnień w sprawie jest jak najbardziej zasadne, ponieważ zdecydowanie wzmacnia realizację zasady prawdy obiektywnej. Inwestorowi należy wyznaczyć stosowny termin, a jeżeli do niego się nie zastosuje należy orzec w oparciu o dowody, którymi organ już dysponuje.

Uzasadnienie

Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę prowadzone na podstawie art. 37 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) - dalej pr. bud. w związku z art. 162 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267) - dalej k.p.a. jest typowym postępowaniem administracyjnym prowadzonym przez organ administracji architektonicznej z urzędu. Wymaga ono zatem uwzględnienia wszelkich wymogów procedury administracyjnej, zarówno na etapie wszczęcia postępowania i zawiadomienia wszystkich stron o jego prowadzeniu (art. 61 § 4 k.p.a. oraz art. 10 k.p.a.), a także uwzględnienie zasady prawdy obiektywnej (art. 7 i art. 77 k.p.a.).

Nie ulega wątpliwości, że to stosowne informacje organu nadzoru budowlane są źródłem wiedzy o konieczności wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia na budowę, jednak formalnie postępowanie to zostanie wszczęte z urzędu przez organ administracji architektoniczno - budowlanej. Następnie przedłożone przez organ nadzoru budowlanego dowody powinny podlegać ocenie przez organ orzekający w sprawie. Wezwanie inwestora do złożenia wyjaśnień w sprawie jest jak najbardziej zasadne, ponieważ zdecydowanie wzmacnia realizację zasady prawdy obiektywnej. Inwestorowi należy wyznaczyć stosowny termin, a jeżeli do niego się nie zastosuje należy orzec w oparciu jedynie o materiał, którym organ administracji architektoniczno - budowlanej już dysponuje.