Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wyjaśnia, że projekt został opracowany, aby uaktualnić minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Rozporządzenie, którego projekt został właśnie upubliczniony na stronie Rządowego Centrum Legislacji,  umożliwi też dostosowanie wynagrodzenia pracowników samorządowych do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023 r. Rząd zaplanował bowiem dwie podwyżki. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 od:

 • od 1 stycznia 2023 r. minimalne wynagrodzenie wyniesie - 3 490 zł,  
 • od 1 lipca 2023 r. minimalne wynagrodzenie wyniesie -  3 600 zł.

 

 

 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych >>>

Wynagrodzenia coraz bardziej spłaszczone

Samorządowcy od wielu miesięcy wskazują, że dwukrotna podwyżka minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku spowoduje jeszcze większe spłaszczenie płac w samorządach. W efekcie sprzątaczka z 20-letnim stażem w urzędzie będzie zarabiać niewiele mniej niż urzędnik w gminie, który podejmuje i wydaje decyzje. Do tego dochodzi galopująca inflacja.

Przedstawiciele Związku Powiatów Polskich wskazywali na posiedzeniach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, że tylko po pierwszej w 2023 roku podwyżce minimalnego wynagrodzenie tylko ostatnia z XXII  kategorii zaszeregowania pracowników samorządowych (3600 zł) będzie wyższa od wynagrodzenia minimalnego (3490 zł). Więcej pisaliśmy w artykule: Płaca minimalna dogania wynagrodzenie urzędnika w gminie>>

 

 

Resort proponuje podwyżkę  widełek

Projekt w odniesieniu do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – proponuje podwyższenie kwot minimalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego ustalonego w kategorii zaszeregowania w wysokości od 3 000 zł w I kategorii zaszeregowania (dotychczas 2 150 zł) do 4 300 zł w XXII (ostatniej) kategorii zaszeregowania (dotychczas 3 600 zł).

W uzasadnieniu projektu ministerstwo podkreśla, że pracodawca samorządowy określa w regulaminie wynagradzania m.in. szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Zatem, mimo że projektowany w rozporządzeniu poziom minimalnego wynagrodzenia zasadniczego będzie niższy:

 • od 1 stycznia 2023 r.  w kategoriach zaszeregowania I – X od kwoty 3 490 zł,
 •  od 1 lipca 2023 r. w kategoriach I – XII od kwoty 3 600 zł,

to pracodawca ma możliwość ustalenia wynagrodzenia pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy w taki sposób, aby jego wysokość nie była niższa od obowiązującej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Czytaj w LEX: Wynagrodzenia pracowników samorządowych – dodatki do wynagrodzenia, regulamin wynagradzania >>>

Czytaj w LEX: Składniki wynagradzania pracowników samorządowych >>>

Projektowane zmiany w stanowiskach w urzędach i samorządowych jednostkach organizacyjnych:

 • Dyrektor (kierownik, naczelnik) samorządowej jednostki organizacyjnej – 4200 zł
 • Zastępca dyrektora samorządowej jednostki organizacyjnej – 4000 zł
 • Główny księgowy – 3900 zł
 • Dyrektor wydziału – 3800 zł
 • Rzecznik prasowy – 3800 zł
 • Audytor wewnętrzny – 3800 zł
 • Powiatowy konserwator zabytków – 3800 zł
 • Inspektor ochrony danych – 3750 zł
 • Zastępca głównego księgowego – 3750 zł
 • Zastępca dyrektora wydziału – 3750 zł
 • Kierownik zespołu inspektorów nadzoru – 3800 zł
 • Starszy inspektor nadzoru inwestorskiego – 3750 zł
 • Radca prawny – 3750 zł
 • Główny specjalista, starszy inspektor, informatyk urzędu – 3700 zł
 • Starszy inspektor powiatowy – 3700 zł
 • Kierownik archiwum – 3650 zł
 • Starszy specjalista, starszy geodeta – 3650 zł
 • Inspektor powiatowy – 3650 zł
 • Samodzielny referent – 3600 zł
 • Specjalista – 3600 zł
 • Podinspektor – 3600 zł
 • Referent – 3450 zł

 

Ujednolicono tabele stanowisk, zrezygnowano z niektórych nazw

Ministerstwo wskazuje, że na prośbę organizacji samorządowych ujednolicono także tabele stanowisk i przypisanych tym stanowiskom minimalnych kategorii zaszeregowania oraz minimalnych wymagań kwalifikacyjnych. Uzasadniono, że występujące obecnie różnice na takich samych stanowiskach występujących w urzędach i samorządowych jednostkach organizacyjnych mogą powodować nierówne traktowanie pracowników

Proponuje się  scalenie tabel stanowisk funkcjonujących obecnie odrębnie dla urzędów (część D. Stanowiska we wszystkich urzędach) i samorządowych jednostek organizacyjnych (część F. Stanowiska w samorządowych jednostkach organizacyjnych).

Katalog stanowisk wspólnych będzie obejmował większość stanowisk, w tym także tych, które występowały dotychczas w częściach tabeli wydzielonych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych, np. lekarz, pielęgniarka, psycholog, dietetyk, geodeta, ratownik wodny, lekarz weterynarii. Dzięki temu możliwe jest skrócenie katalogu stanowisk, ujednolicenie minimalnych kategorii zaszeregowania oraz minimalnych wymagań kwalifikacyjnych dla takich samych stanowisk, obecnie występujących w różnych częściach tabeli.

Dodatkowo, w celu uproszczenia i skrócenia katalogu stanowisk zrezygnowano z niektórych stanowisk, np. praczka, prasowaczka, wozak, robotnik polowy, robotnik szklarniowy, robotnik do pracy lekkiej. Pracownicy zatrudnieni dotychczas na likwidowanych stanowiskach będą mogli być zatrudnieni na stanowisku robotnik.

Czytaj w LEX: Ograniczenia działalności zarobkowej pracownika samorządowego >>>

Zmniejszono także liczbę stanowisk kierowców, skreślając np. kierowcę samochodu dostawczego, kierowcę transportu wewnętrznego.  W odniesieniu do niektórych stanowisk, np.  robotnik dodano stanowisko młodszy robotnik i starszy robotnik w celu zapewnienia ścieżki awansu. Dotychczasowe różne kategorie rzemieślników,  np. rzemieślnik wykwalifikowany, rzemieślnik specjalista zastąpiono stanowiskami starszy rzemieślnik i rzemieślnik, bez przykładowego określenia ich specjalności.

Zmieniono nazwę części „Schroniska dla zwierząt” na „Schroniska dla zwierząt, ogrody zoologiczne, banki genów, ośrodki edukacji przyrodniczej, centra hodowli gatunków chronionych oraz zagrożonych, ośrodki rehabilitacji” i dodano nowe stanowiska: wykwalifikowany opiekun zwierząt, edukator przyrodniczy, pomoc (weterynaryjna, zootechniczna).

Połączono także dotychczasowe odrębne części tabeli „Zakłady gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, biura zamiany mieszkań” z częścią „Zarząd cmentarzy komunalnych”. W celu uporządkowania i ujednolicenia tabeli dokonano zmian redakcyjnych w nazwach niektórych jej części i stanowisk.

Czytaj w LEX: Zasady wynagradzania pracowników samorządowych - zagadnienia ogólne >>>

Czytaj w LEX: Status prawny pracowników samorządowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego >>>

Gwarancje dla pracowników, którzy nie spełniają minimalnych wymagań

Projekt w celu zapewnienia ochrony pracownikom, tj. aby wejście w życie rozporządzenia nie stanowiło podstawy uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę lub obniżenie wynagrodzenia zasadniczego, projekt rozporządzenia zawiera przepisy przejściowe  które gwarantują:

 • pracownikowi samorządowemu, który nie spełnia minimalnych wymagań kwalifikacyjnych w zakresie wykształcenia, umiejętności zawodowych lub stażu pracy, przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, możliwość dalszego zatrudnienia na tym stanowisku. Regulacja nie określa limitu czasu, w jakim pracownik może zajmować dotychczasowe stanowisko; przepis w takim brzmieniu jest zawarty w każdym kolejnym rozporządzeniu w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, w tym w rozporządzeniu nowelizowanym,
 • pracownikowi samorządowemu zatrudnionemu w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na stanowisku nieprzewidzianym w tym rozporządzeniu, możliwość dalszego zatrudnienia, z tym, że na stanowisku określonym w niniejszym rozporządzeniu; na podobnych stanowiskach, na których pracownicy będą mogli być zatrudnieni przewiduje się takie same wymogi kwalifikacyjne, głównie wykształcenie podstawowe lub zasadnicze bez wymogu lat pracy,
 • utrzymania wynagrodzenia pracownika samorządowego ustalonego na podstawie przepisów rozporządzenia zmienianego w brzmieniu nadanym rozporządzeniem nowelizującym na poziomie nie niższym od wynagrodzenia ustalonego temu pracownikowi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 marca 2023 r., co ma umożliwić pracodawcom samorządowym dostosowanie zakładowych regulaminów wynagradzania do zmian wprowadzonych projektowanymi regulacjami.