Rada Ministrów przyjęła zaproponowany przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto.

Z projektu wynika, że Prezes Głównego Urzędu Statystycznego będzie obliczał średnią wartość PKB na jednego mieszkańca za okres ostatnich trzech lat dla obszarów jednostek terytorialnych na poziomach: 

  • makroregionów, 
  • regionów,
  • podregionów,

– zgodnie z Klasyfikacją Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS). 

Dostosowanie do statystycznego podziału w UE

Klasyfikacja NUTS jest standardem geograficznym służącym do statystycznego podziału państw członkowskich Unii Europejskiej (ich terytoriów gospodarczych) na trzy poziomy regionalne o określonej liczbie ludności. 

Czytaj: Spis powszechny ludności w 2021 r. >>
 

NUTS została ustanowiona, aby zbierać, opracowywać i rozpowszechniać w Unii Europejskiej porównywalne dane dla określonych statystyk regionalnych (np. dotyczących rachunków regionalnych, demografii, rynku pracy i społeczeństwa informacyjnego). Klasyfikacja NUTS służy również kształtowaniu regionalnych polityk państw Unii Europejskiej i jest niezbędna do przeprowadzania analiz stopnia rozwoju społeczno-gospodarczego regionów. 

Średnia wartość PKB na jednego mieszkańca będzie ogłaszana, tak jak obecnie, w obwieszczeniu, w „Monitorze Polskim” – do 31 października drugiego roku po roku kończącym okres ostatnich trzech lat. 

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.