Pytanie pochodzi z  publikacji Vademecum Głównego Księgowego Administracja


Osoba bezrobotna uczestniczyła na szkoleniu które przerwała z własnej winy. Szkolenie odbywało się w 2006 r. W 2007 r. otrzymała decyzję wzywająca do zwrotu kosztów szkolenia. Z uwagi na brak kontaktu z osobą bezrobotna, która w międzyczasie zmieniła adres zameldowania w 2014 r. ustalono doręczenie zastępcze (dla pracownika urzędu) i na tej podstawie wydano później decyzję umarzającą należność.

Gdzie powiatowy urząd pracy powinien w 2015 r. wysłać PIT-8C z tytułu osiągnięcia przez osobę bezrobotną przychodów z tytułu umorzenia?
Do jakiego urzędu skarbowego powinna być wysłany PIT oraz pod jaki adres osoby bezrobotnej?

Odpowiedź

PIT-8C należy przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu według miejsca zamieszkania podatnika.

Uzasadnienie

PIT-8C to informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach kapitałów pieniężnych w danym o roku podatkowym.

Zasady sporządzania i przekazywania podatnikowi i organowi podatkowemu informacji PIT-8C określa ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z. 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f.

Na podstawie art. 42a u.p.d.o.f. PIT-8C należy sporządzić i przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

W sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych – właściwym jest naczelnik urzędu skarbowego według miejsca zamieszkania podatnika. Zasadę tę określa art. 17 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) - w związku z § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 165, poz. 1371 z późn. zm.).

Z powołanych regulacji wynika, że właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ustala się według miejsca pobytu osoby fizycznej, jeżeli nie ma ona miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z uwagi na fakt, że są Państwo w posiadaniu wiedzy na temat adresu zamieszkania osoby bezrobotnej – należy sporządzoną informację PIT-8C wysłać na tenże adres oraz odpowiednio do naczelnika urzędu skarbowego we właściwości, którego znajduje się dana miejscowość gdzie mieszka osoba bezrobotna. Adres zameldowania nie jest istotny. Osoba bezrobotna mogła zmienić adres zameldowania nie zmieniając adresu zamieszkania. Z uwagi na fakt, że nie posiadają Państwo informacji, jaki jest aktualny adres zamieszkania osoby bezrobotnej, należy wysłać dokumenty na taki adres, jaki jest Państwu znany.

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego Administracja