Odpowiedź

Przed udzieleniem odpowiedzi należy wyjaśnić, że włączenie przez ten sam organ prowadzący do zespołu kolejnej szkoły (placówki) lub wyłączenie jej z zespołu (czy rozwiązanie zespołu) możliwe jest na podstawie przepisu art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - dalej u.s.o. Nie mniej jednak, w tym samym artykule inny przepis zwalnia z obowiązku zastosowania przepisów art. 58 i 59 u.s.o. tylko w przypadku wyłączenia szkoły (placówki) z zespołu lub rozwiązania zespołu. Oznacza to, że włączając szkołę lub placówkę do zespołu, ze względu na takie przekształcenia organizacyjne należy - na podstawie przepisu art. 59 ust. 6 u.s.o. - zastosować odpowiednio przepisy art. 58 i art. 59 ust. 1-5 u.s.o.

Oznacza to, między innymi, że – w myśl przepisu art. 59 ust. 1 u.s.o. zd. 2 - organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem przekształcenia, zawiadomić o zamiarze przekształcenia: rodziców uczniów (w przypadku szkoły dla dorosłych – uczniów), właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu.

W związku z powyższym, nie ma możliwości prawnej włączenia przedszkola do zespołu z dniem 1 stycznia 2012 r.

Moim zdaniem – decydującym o terminie włączenia jest nie tylko obowiązek wypełnienia warunku i procedury ustawowej, ale również to, że muszą nastąpić zmiany organizacyjne oraz zmiany warunków pracy i nauki w szkołach wchodzących obecnie w skład zespołu. Szkoły te działają w cyklu roku szkolnego dlatego też, dokonanie tych zmian od 1 stycznia (2012 r.), w trakcie roku szkolnego – mimo, że włączane przedszkole jest placówką "nieferyjną" – wydaje się nieuzasadnione ze względów prawnych (uzasadnienie powyżej), formalnych (zmiany statutu zespołu itd.) i organizacyjnych.

Przedstawione uzasadnienie nie wyklucza możliwości przedstawionego w pytaniu przekształcenia z dniem 1 września 2012 r., bowiem z powołanego przepisu art. 62 ust. 5 u.s.o. jednoznacznie wynika, że organ prowadzący ma prawo włączyć prowadzone przez siebie przedszkole w skład (również prowadzonego przez siebie) zespołu szkół. Dyrektor zespołu szkół stanie się wówczas na mocy art. 62 ust. 2 u.s.o. jednocześnie dyrektorem włączanego przedszkola. Z dniem włączenia przedszkola do zespołu szkół następuje przejęcie wszystkich składników majątkowych przez zespół szkół, a dotychczasowi pracownicy przedszkola stają się pracownikami zespołu szkół. Uchwałę w sprawie włączenia przedszkola do zespołu szkół powinna podjąć rada gminy (art. 5c pkt 1 u.s.o.).