Odpowiedź

Opłata adiacencka może być rozłożona jedynie na raty roczne płatne w okresie do 10 lat.

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisem art. 147 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) – dalej u.g.n. opłata adiacencka może być, na wniosek właściciela nieruchomości, rozłożona na raty roczne płatne w okresie do 10 lat.

Jak wskazuje powołana regulacja, ustawodawca wprost wskazał, iż opłata adiacencka może być rozłożona jedynie na raty roczne. Niniejsze potwierdził naczelny Sąd Administracyjny (do 31 grudnia 2003 r.) w Warszawie w wyroku z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie I SA 342/01, w którym orzekł, iż "przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami (regulujące ustalanie opłaty) nie przewidują możliwości zwolnienia od jej ponoszenia, a jedyna ulga w uiszczeniu opłaty może polegać na jej rozłożeniu na raty roczne płatne do 10 lat."

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.)