Omówienie zmian w prawie pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.

Z dniem 16 sierpnia 2015 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz.U. poz. 680). Potrzeba wydania nowego rozporządzenia wynikła ze zmiany ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 460), dokonanej ustawą z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. Nr 106, poz. 675, ze zm.). Wskazana nowelizacja nałożyła na zarządców dróg (dróg krajowych oraz innych dróg publicznych) obowiązek lokalizowania w pasie drogowym kanału technologicznego w trakcie budowy lub przebudowy drogi. Możliwość odstąpienia od realizacji wskazanego obowiązku istnieje jedynie w przypadku, gdy nie zgłoszono zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogi wojewódzkiej, powiatowej lub gminnej.

Zgodnie z przepisami ustawowymi zarządca drogi publicznej, innej niż droga krajowa, obowiązany jest do zamieszczenia na swojej stronie internetowej informacji o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego. Jednocześnie powinien on zawiadomić o tym fakcie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W sytuacji, gdy w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia ww. informacji nie zostanie zgłoszone zainteresowanie udostępnieniem kanału technologicznego, zarządca drogi jest zwolniony z obowiązku lokalizowania kanału technologicznego. W przypadku istnienia zainteresowania kanał technologiczny powinien zostać udostępniony w drodze umowy dzierżawy lub najmu, za opłatą w wysokości określonej w umowie, ustaloną na poziomie kosztów budowy i utrzymania kanału.

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne określa wymagania techniczne dla kanałów technologicznych, rozumianych, zgodnie z ustawą o drogach publicznych, jako ciąg osłonowych elementów obudowy, studni oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji: a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Zgodnie z przepisami rozporządzenia kanały technologiczne projektuje się, buduje i przebudowuje z uwzględnieniem określonych wymogów, dotyczących bezpieczeństwa użytkowników dróg, ochrony środowiska oraz trwałości konstrukcji kanałów technologicznych. System kanałów technologicznych, na co wskazują nowe przepisy, powinien zapewniać możliwość umieszczenia i eksploatacji: 1) kabli telekomunikacyjnych, w szczególności światłowodowych, o odpowiednich średnicach oraz linii elektroenergetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; 2) kabli zasilających i sygnalizacyjnych w przeznaczonych dla tych kabli ciągach rur; 3) urządzeń infrastruktury technicznej związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; 4) urządzeń systemów sygnalizacji włamania. Konkretne wymagania techniczne dotyczące projektowania, budowy i przebudowy kanałów technologicznych określone zostały w załączniku nr 1 do rozporządzenia. Uregulowano w nim m.in. wymagania odnośnie materiałów, z jakich powinny być wykonane kanały technologiczne.

Nowe przepisy oddziaływać będą przede wszystkim na zarządców dróg publicznych, tj. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (drogi krajowe), zarządy województw (drogi wojewódzkie), zarządy powiatów (drogi powiatowe) oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta (drogi gminne). Niewątpliwie wpłyną także na przedsiębiorców zajmujących się projektowaniem i budową linii kablowych, producentów wyrobów stosowanych przy budowie kanałów technologicznych oraz przedsiębiorców telekomunikacyjnych.