Z dniem 18 marca 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestrów zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. poz. 306). Potrzeba wydania nowego rozporządzenia wynika ze zmian wprowadzonych do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290).

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 443) włączyła do katalogu obiektów budowlanych, których budowa wymaga zgłoszenia (zamiast uzyskania pozwolenia na budowę), m.in.:
- wolno stojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane,
- wolno stojące parterowe budynki stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2,
- sieci elektroenergetyczne obejmujące napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne i telekomunikacyjne.

Jednocześnie na organy administracji architektoniczno-budowlanej nałożony został obowiązek prowadzenia rejestru zgłoszeń budowy ww. obiektów (dotychczas obowiązek ten istniał w zakresie wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę).

Zgodnie z przepisami rozporządzenia rejestr wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę, podobnie jak dotychczas, będzie prowadzony w dwóch częściach, obejmujących: 1) wnioski o pozwolenie na budowę, 2) decyzje o pozwoleniu na budowę. Wprowadzanie danych w rejestrze wniosków i decyzji oraz rejestrze zgłoszeń, prowadzonych w formie elektronicznej, wymagać będzie identyfikacji (niezbędne będzie wprowadzenie unikalnego identyfikatora oraz hasła użytkownika) oraz uwierzytelnienia (przy wykorzystaniu certyfikatu wystawionego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego) osoby wprowadzającej dane. Unikalny identyfikator, hasło użytkownika oraz certyfikat potwierdzający tożsamość osoby wprowadzającej dane przydzielał będzie osobie do tego uprawnionej organ wyższego stopnia nad organem prowadzącym rejestr.

Rejestry, zgodnie z nowymi przepisami, powinny być prowadzone w sposób umożliwiający publikowanie danych na stronie podmiotowej BIP urzędu obsługującego Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Ponadto stosowane będą w tych rejestrach zabezpieczenia uniemożliwiające zmianę wprowadzonych danych oraz utratę tych danych. Upoważnieni do korekty błędów w danych wprowadzonych w rejestrach będą wyznaczeni pracownicy organu wyższego stopnia nad organem prowadzącym rejestr.

Sprawdź rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestrów zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. poz. 306)