Czy zastępcy burmistrza należy się odprawa pieniężna, jeżeli odchodzi po 4 latach pracy na stanowisku zastępcy burmistrza w związku z końcem kadencji?

 

Zaprzestanie sprawowania funkcji zastępcy burmistrza nie wiąże się z prawem do odprawy z tytułu upływu kadencji.

 


 

Odprawy związane z rozwiązaniem umowy o pracę w związku z upływem kadencji reguluje art. 40 ust. 1 ustawy z 21.11.2008 r. - o pracownikach samorządowych - dalej u.p.s., zgodnie z którym odprawa w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia obliczonego według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy przysługuje wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), burmistrzowi dzielnicy m.st. Warszawy, zastępcy burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy i pozostałym członkom zarządu dzielnicy m.st. Warszawy, staroście, wicestaroście, członkom zarządu powiatu oraz marszałkowi, wicemarszałkowi i członkom zarządu województwa, których stosunek pracy został rozwiązany w związku z upływem kadencji.

Wobec takiego zakreślenia kręgu osób, którym przysługuje odprawa w związku z końcem kadencji samorządowej, zaprzestanie sprawowania funkcji zastępcy burmistrza nie wiąże się z prawem do odprawy z tytułu upływu kadencji.

 

Sprawdź również książkę: Samorząd Terytorialny - Nr 11/2018 >>