Pytanie:
Spółdzielnia złożyła staroście uproszczony plan urządzenia lasu do zatwierdzenia. Nadleśniczy wniósł zastrzeżenia do tego planu. Starosta poprosił spółdzielnię o uwzględnienie zastrzeżeń przez wykonawcę planu, wyznaczając termin 14 dni na poprawienie go. Spółdzielnia nie przedłożyła poprawionego planu (minęły już 2 miesiące).

Co w takiej sytuacji powinien zrobić starosta? Czy powinien czekać, aż wnioskodawca się zreflektuje i przedłoży plan z uwzględnionymi uwagami nadleśniczego, czy pozostawić sprawę bez rozpoznania, czy też po prostu odesłać
wniosek? Czy jest inne rozwiązanie?

Odpowiedź:
Starosta powinien zwykłym pismem powiadomić spółdzielnię o odmowie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu, uzasadniając swoje stanowisko, tzn. wskazując przyczyny, które stanowią podstawę odmowy zatwierdzenia UPUL. Zatwierdzając UPUL, starosta nie czyni tego w drodze decyzji. Zatem nie ma również podstaw, aby odmówił tego zatwierdzenia decyzją. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 poz. 1153) wskazuje przypadki, kiedy starosta wydaje decyzję; kwestia zatwierdzania lub odmowy zatwierdzenia UPUL nie znajduje się wśród przypadków wymagających wydania decyzji.

Nieuwzględnienie zastrzeżeń nadleśniczego, które starosta uznał za zasadne i zażądał wprowadzenia zmian w UPUL, nie jest błędem formalnym, zatem zastosowania nie znajdzie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267). Stąd, właściwym rozpoznaniem sprawy będzie powiadomienie o odmowie zatwierdzenia UPUL.