Od 2 sierpnia 2021 roku przy wyrabianiu dokumentu tożsamości będzie niezbędne pobranie odcisków palców właścicieli. Podobna procedura jest obecnie stosowana przy składaniu wniosków o paszport.

Projektowana zmiana ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw wynika z dostosowania przepisów ustawy o dowodach osobistych do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa dokumentów tożsamości obywateli Unii i dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii i członkom ich rodzin korzystającym z prawa do swobodnego przemieszczania się, zwanym dalej „rozporządzeniem 2019/1157”.

 

Odciski palców w dowodach z wyłączeniem dzieci do 12 lat

Najważniejsze zmiany, które przewiduje projekt ustawy to zamieszczanie odcisków palców w dowodzie osobistym - w warstwie elektronicznej dowodu osobistego zamieszczane będą dane biometryczne w postaci odcisków palców. Nie będą pobierane one od osoby, która nie ukończyła 12. roku życia oraz od osoby, od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

Termin ważności dowodów osobistych

Dowody osobiste z pięcioletnim okresem ważności wydawane będą dzieciom do 12. roku życia, od których nie będą pobierane odciski palców, a dowody osobiste z dziesięcioletnim terminem ważności wydawane będą obywatelom po ukończeniu 12. roku życia.

Dla dowodu osobistego wydawanego wnioskodawcy,jeśli chwilowo fizycznie niemożliwe jest pobranie odcisków któregokolwiek z palców, przewidziano okres ważności dokumentu wynoszący 12 miesięcy.

Podpis w warstwie graficznej dowodu

Uzupełniono zakres danych, jakie będą zawarte w warstwie graficznej dowodu osobistego, uwzględniając wśród nich podpis posiadacza. To efekt konieczności spełnienia specyfikacji i minimalnych norm dotyczących zabezpieczeń określonych w dokumencie ICAO nr 9303. Podpis nie będzie zamieszczany w dowodach osobistych osób, które nie ukończyły 12. roku życia oraz w dowodach osobistych osób, które nie mogą złożyć podpisu (np. powody zdrowotne).

Dostęp do danych biometrycznych i ich przechowywanie

Dostęp do danych biometrycznych zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego w postaci odcisków palców posiadać będą wyłącznie organy policji, Komendant Główny Straży Granicznej i inne organy wymienione w art. 66 ust. 3 pkt 1-11 ustawy o dowodach osobistych.

Odciski palców będą przechowywane w Rejestrze Dowodów Osobistych do dnia odbioru dowodu osobistego, ale nie dłużej niż do 90 dni od dnia wydania (personalizacji). W przypadku pozostawienia wniosku o wydanie dowodu osobistego bez rozpoznania albo wydania decyzji administracyjnej odmawiającej wydania dowodu osobistego na podstawie art. 32, odciski palców zostaną usunięte z dniem wydania tej decyzji lub z dniem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Czytaj też: E-dowód to dokument tożsamości i narzędzie komunikacji – przypominamy, jak go uzyskać

Wnioskowanie już nie online

Ograniczono możliwość składania wniosku o wydanie dowodu osobistego drogą elektroniczną – będzie to możliwe wyłącznie w przypadku wnioskowania o wydanie dowodu osobistego dla osób do 12. roku życia, od których nie będą pobierane odciski palców.

Zmiany te wynikają z obowiązków przewidzianych w rozporządzeniu 2019/1157, które wskazują, że wnioskodawca stawia się osobiście co najmniej raz w trakcie procedury wydawania dokumentu, a odciski palców są pobierane wyłącznie przez wykwalifikowany i odpowiednio upoważniony personel.

Wnioski w jednej gminie w powiecie

Ograniczona będzie liczba gmin, które przyjmować będę wnioski o wydanie dowodu osobistego - jedna gmina na obszarze powiatu wyposażona ma być w mobilną stację urzędnika, która będzie umożliwiać m.in. pobieranie odcisków palców w miejscu pobytu osoby.

Przyjęto też rozwiązanie, zgodnie z którym organ gminy będzie odmawiał przyjęcia wniosku o wydanie dowodu osobistego, gdy wniosek nie będzie spełniał podstawowych wymogów formalnych. Przewidziano nowe przesłanki do wymiany dowodu osobistego - m.in. możliwość żądania wymiany dowodu osobistego nie zawierającego odcisków palców na nowy dowód.

Odbiór dowodu osobistego

Zgodnie z projektem w procedurze wydawania dowodu osobistego przewidziano sprawdzenie przez organ gminy, czy dane zamieszczone w warstwie graficznej dowodu osobistego są zgodne ze stanem faktycznym oraz czy odciski palców tej osoby są zgodne z odciskami palców zamieszczonymi w warstwie elektronicznej dowodu osobistego.

Rejestr Dowodów Osobistych

Do zakresu danych gromadzonych w Rejestrze Dowodów osobistych dodano m.in. odciski palców, odwzorowanie podpisu, datę przyjęcia w organie gminy dokumentu zawierającego kod umożliwiający odblokowanie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego.

Wprowadzono obowiązek składania pełnomocnictwa w miejsce jego okazywania, dodano też przepis wskazujący, że miejsce urodzenia znajdujące się na terytorium RP zamieszczane jest w dowodzie osobistym w aktualnym brzmieniu.

Projekt doprecyzowuje także termin, w którym następuje unieważnienie dowodu osobistego w wyniku zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, przewidziano możliwość dołączenia fotografii osoby do wniosku o wydanie dowodu osobistego w nakryciu głowy, np. z  powodu przebytego leczenia.