Z okazji Dnia Samorządowca burmistrz, zgodnie z regulaminem ZFŚS, przyznaje nagrody rzeczowe. Termin składania oświadczeń o dochodach wyznaczono na dzień 22 maja 2009 r. Nagrody będą wydawane w okresie od czerwca do lipca. Z dniem 1 czerwca zostanie zatrudniony nowy pracownik.

Czy nowo zatrudniony pracownik jest zobowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego?

Czy ma on prawo otrzymać nagrodę z okazji Dnia Samorządowca?

Odpowiedź

Oświadczenie majątkowe składa się na żądanie osoby wykonującej czynności pracodawcy, w terminie przez nią wskazanym.

Jeżeli listy osób nagrodzonych będą ustalane według stanu zatrudnienia na dzień 27 maja (Dzień Samorządowca), to należy uznać, że nowo zatrudnionemu pracownikowi nagroda nie przysługuje, o ile przepisy regulaminu funduszu socjalnego nie stanowią inaczej

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych na żądanie osoby upoważnionej do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym, jest obowiązany złożyć oświadczenie o stanie majątkowym. Jeżeli nowo zatrudniony pracownik zostanie wezwany do złożenia oświadczenie to ma on obowiązek je przedstawić.

Co do przyznania nagrody z okazji Dnia Samorządowca, to - jeżeli co innego nie wynika z regulaminu funduszu socjalnego - pracownik powinien otrzymać nagrodę, gdy będzie ona przyznawana personalnie po dniu 1 czerwca.

Jeżeli jednak listy osób nagrodzonych będą ustalane według stanu zatrudnienia na dzień 27 maja (tj. według stanu na wskazane święto samorządowe), to wówczas należy uznać, że pracownikowi temu nagroda nie przysługuje. Prawo do niej jest uzależnione albo od przepisów regulujących fundusz socjalny w jednostce, albo od daty przyznania nagrody.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)