Decyzją z dnia 8 stycznia 2014 r. na wniosek z dnia 11 grudnia 2013 r. Ośrodek przyznał matce świadczenie pielęgnacyjne na dziecko od 1 października 2013 r. do 30 listopada 2015 r. Klientka wnosi o opłacanie składki zdrowotnej.

Czy składka zdrowotna powinna być opłacana od 1 października 2013 r.?

Odpowiedź


W przypadku osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego powstaje od dnia przyznania świadczenia, tj. od 1 października 2013 r.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 28a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) – u.o.z.f., obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

W tym przypadku obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego obejmuje okres od dnia przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, do dnia utraty prawa do ich pobierania (art. 73 pkt 10 u.o.z.f.).

Pytanie pochodzi z programu Serwis Prawa Pacy i Ubezpieczeń Społecznych.