Starosta wydał gminie decyzję zezwalającą na usunięcie drzew z działki gminnej w terminie do końca 2012 r. Po uzyskaniu decyzji gmina sprzedała osobie fizycznej działkę, na której rosną przedmiotowe drzewa. Nowy właściciel wystąpił do starosty o przedłużenie zezwolenia na usunięcie drzew o jeden rok. Jak w takiej sytuacji powinien postąpić starosta?

Odpowiedź

W mojej ocenie nowy właściciel powinien wystąpić o wydanie nowego zezwolenia na usunięcie drzew. Wraz ze sprzedażą nieruchomości gminnej zmieniła się właściwość organu w zakresie wydawania zezwoleń na usuwanie drzew.

Uzasadnienie

Wraz ze sprzedażą działki gminnej osobie fizycznej zezwolenie na usunięcie drzew wydane gminie wygasło. Należy zauważyć, że starosta nie byłby już organem właściwym do rozstrzygania spraw związanych z usuwaniem drzew z nieruchomości należącej do osoby fizycznej. Zmiana decyzji w trybie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), jest również decyzją i nie mogą być naruszone przepisy dotyczące właściwości organów. Decyzja wydana przez organ niewłaściwy byłaby decyzją nieważną. Organem właściwym do wydania zezwolenia na wycinkę drzew z terenu nieruchomości należącej do osoby fizycznej będzie wójt, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), i do niego nowy właściciel powinien zwrócić się z nowym wnioskiem.