Ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw, która obowiązuje od 1 listopada zakłada m.in., że praca socjalna będzie mogła być świadczona przez pracownika socjalnego w zakładzie karnym lub areszcie śledczym na rzecz osoby, której nie pozostało więcej niż trzy miesiące do planowanego ich opuszczenia.

 

OPS zorganizuje usługi sąsiedzkie

Jednostki pomocy społecznej będą też od 1 listopada organizatorami usług sąsiedzkich. Zajmą się uregulowaniem zasad ich przyznawania, wymiaru i zakresu oraz sposobu rozliczania w drodze uchwały.

- Gminy będą też musiały zająć się przekształcaniem dotychczas funkcjonujących bądź organizacją nowych placówek, które po zmianach, mają pełnić funkcję mieszkania treningowego lub wspomaganego wraz ze zgłoszeniem do rejestru prowadzonego przez wojewodę – mówi Grzegorz Rajski, radca prawny, który specjalizuje się w przepisach z zakresu pomocy społecznej.

Ustawa zakłada, że mieszkania treningowe i wspomagane może prowadzić każda jednostka organizacyjna pomocy społecznej, organizacje pozarządowe i np. spółdzielnie socjalne oraz inne podmioty, które prowadzą działalność w zakresie pomocy społecznej, pieczy zastępczej oraz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Pisaliśmy o tym w tekstach:

Sprawdź też w LEX: Czy mieszkanie chronione ma zostać przekształcone w mieszkanie treningowe i wspomagane? > 

Ochrona prawna dla pracownika socjalnego

- Ciekawym rozwiązaniem wydaje się być obowiązek zapewnienia pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, bezpłatnej ochrony prawnej w postępowaniu karnym w sytuacji, w której ten ma status pokrzywdzonego przestępstwem związanym z bezpośrednim atakiem na niego (np. naruszenie nietykalności cielesnej) – zauważa mec. Rajski. Także rejestr centralny pomocy społecznej rozszerzono o dane dotyczące czynów związanych z szeroko pojętym naruszeniem nietykalności cielesnej pracownika socjalnego.

 

Wsparcie krótkoterminowe w DPS

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej obliguje także jednostki pomocy społecznej do przygotowania gruntu pod możliwość przyznania klientowi wsparcia krótkoterminowego w domu pomocy społecznej.

 - Kwestie te zostaną uregulowane uchwałą rady gminy, która określi wysokość opłat za świadczenia krótkoterminowe, zasady ustalania odpłatności i zasady zwalniania z nich – mówi radca prawny. Zauważa, że zmiany obligują do aktywności zarówno kadrę zarządzającą OPS czy CUS, jak również wszystkich innych pracowników pomocy społecznej.

- Pomimo wciąż pojawiających się wątpliwości i problemów, jestem przekonany, że także z tymi „nowościami”, bardzo dobrze sobie poradzimy – konkluduje mec. Grzegorz Rajski. Przeczytaj także: Nieprecyzyjne warunki świadczenia krótkookresowego wsparcia w DPS

Wyższa wysokość zasiłku stałego od nowego roku

Nowelizacja podwyższa także wysokość zasiłku stałego, ale ten zmieni się dopiero od 1 stycznia 2024 r. będzie ustalany w wysokości różnicy pomiędzy dochodem a wartością 130 proc. odpowiedniego kryterium dochodowego (teraz odpowiednio dla osoby samotnie gospodarującej i gospodarującej w rodzinie - 776 i 600 zł).

Sprawdź w LEX: Czy zmiana przepisów prawa, dotycząca wysokości zasiłku stałego od 01.01.2024 r. powoduje konieczność przeprowadzenia aktualizacji wywiadów środowiskowych, pomimo posiadania aktualnych wywiadów środowiskowych? >

- W obu przypadkach wysokość zasiłku stałego nie będzie mogła przekroczyć 1 000 zł i nie będzie mogła być niższa niż 100 zł miesięcznie. Modyfikacja ta związana będzie z koniecznością przeliczenia ustalonych i wypłacanych już zasiłków stałych przez ośrodki pomocy społecznej (OPS) i centra usług społecznych (CUS) – mówi Grzegorz Rajski. Więcej przeczytasz Zasiłek stały będzie wyższy, ale kryterium dochodowe bez zmian

Polecamy nagranie szkolenia: Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej z 28 lipca 2023 r. - kluczowe zmiany >