Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie przypomina, że stosownie do art. 6j ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą, w przypadku nieruchomości niezamieszkałych opłata stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za pojemnik lub worek. Przez zadeklarowaną liczbę pojemników lub worków rozumie się iloczyn liczby pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz liczby ich opróżnień lub odbiorów wynikającej z częstotliwości odbioru odpadów komunalnych albo harmonogramu odbioru odpadów komunalnych dla danej nieruchomości.

Przeczytaj także: RIO: Pieniądze z Funduszu Pomocowego powinny być ujmowane w budżetach samorządów>>

 

 

W przypadku nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 6j ust. 3b u.c.p.g.w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, rada gminy uchwala roczną, ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie „od nieruchomości", lecz od „domku letniskowego na nieruchomości” albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Sprawdź też: Na jakiej podstawie należy pobrać opłatę za odpady komunalne od hoteli jeżeli w hotelu zamieszkali uchodźcy z Ukrainy? >

Nowe brzmienie art. 6j ust. 3b u.c.p.g. obowiązuje od pierwszego stycznia 2022 r. co oznacza, że wszystkie uchwały dotyczące ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które będą podejmowane lub wchodzą w życie od tej daty muszą uwzględniać nowy stan prawny. Jednocześnie wobec konieczności dostosowania obowiązujących w gminach uchwał do nowych zasad wyliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych gminy, które w dalszym ciągu chcą realizować opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych stosownie do art. 6j ust. 3bc u.c.p.g. miały czas do końca kwietnia br. na dokonanie stosownych zmian w obowiązujących uchwałach.

Sprawdź też: Wydanie decyzji ustalającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi >

 

Gmina może różnicować stawki opłat

Zgodnie z nadanym Ustawą nowelizującą nowym brzmieniem przepisu art. 6j ust. 2a u.c.p.g. przyznano radzie gminy możliwość zróżnicowania stawki opłat od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zależności od:

  • powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego,
  • ilości zużytej wody z danej nieruchomości lub lokalu mieszkalnego,
  • liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość,
  • liczby osób lub ilości zużytej wody w gospodarstwie domowym,
  • odbierania odpadów z terenów wiejskich lub miejskich,
  • od rodzaju zabudowy lub od faktu objęcia nieruchomości uchwałą, o której mowa w art. 2a ust. 1 u.c.p.g.

RIO wskazuje, że w myśl art. 6j ust. 2 u.c.p.g., rada gminy może natomiast uchwalić stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego. W przypadku wyboru tej metody ustalania opłaty, wyraźnie dopuszczono możliwość różnicowanie stawki opłaty w oparciu o kryterium liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, co do tej pory było kwestionowane przez część orzecznictwa.

Czytaj też: Naliczanie opłaty za gospodarowanie odpadami uzależnione od zużycia wody - problemy praktyczne >