Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich zwraca uwagę, że projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021–2025 pomija fakt dostosowania polskich przepisów i działań do wymagań nowej dyrektywy w sprawie jakości wody do spożycia. Powinna być o tym mowa w Wykazie zadań służących realizacji celu operacyjnego 4: Zdrowie środowiskowe i choroby zakaźne zupełnie. W piśmie do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego korporacja zauważa, że nowa dyrektywa kładzie duży nacisk nie tylko na poprawę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poprawę dostępu do wody wodociągowej.

Podkreśla także poprawę dostępu do informacji, minimalizowanie zagrożeń związanych ze złym stanem infrastruktury, wykorzystaniem niewłaściwych materiałów kontaktujących się z wodą przy poborze, uzdatnianiu i dystrybucji wody oraz nieprawidłowościami wynikającymi z niewłaściwego wykonania i eksploatowania sieci i wewnętrznych systemów wodociągowych, zwłaszcza systemów ciepłej wody. Wszystkie te działania mają istotny wpływ na zdrowie publiczne. Tymczasem według korporacji „nie są prowadzone badania na ten temat, właściwie prowadzone postępowania epidemiczne tam, gdzie istnieje ryzyko, że przyczyną ogniska może być czynnik przenoszony przez wodę”.

Zagrożenia zdrowotne związane z miejscem zamieszkania

Według Związku w projekcie uwzględniono zagadnienia z zakresu środowiska pracy, epidemiologii i bezpieczeństwa żywności. Zupełnie natomiast pominięto zagrożenia zdrowotne związane z miejscem zamieszkania, takie jak gospodarka wodno-ściekowa, wpływ materiałów budowlanych czy zanieczyszczenia powietrza wewnątrz budynków i na zewnątrz. Korporacja zaznacza, że w Polsce niewiele urzędów, instytucji i ludzi zajmuje się tymi zagadnieniami, a w ostatnich latach działania związane z nadzorem nad zdrowiem środowiskowym były ograniczane, np. zlikwidowano Komisję Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody czy Departament Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody w Głównym Inspektoracie Sanitarnym.

„Przyjęta w grudniu dyrektywa w sprawie jakości wody do spożycia nakłada na kraje członkowskie nowe obowiązki związane z tworzeniem europejskiego systemu nadzoru nad materiałami przeznaczonymi do kontaktu z wodą, czego nie uwzględniono w projekcie rozporządzenia” – podkreśla związek w liście do ministra zdrowia.

Czytaj też: Gospodarka wodna włączona do resortu infrastruktury>>
 

Projekt rozporządzenia w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021–2025

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 9 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym.

W ocenie skutków regulacji projektu wskazano, że zadania określone w NPZ w większości będą zadaniami nowymi - finansowanymi z dodatkowych środków przewidzianych na realizację ustawy - tj. środków w budżecie państwa, środków państwowych funduszy celowych pozostających w dyspozycji ministra właściwego ds. zdrowia oraz ministra właściwego ds. kultury fizycznej. Mogą być też zadaniami własnymi, których sposób wykonania ulegnie modyfikacji związanej z większym niż dotychczas zwracaniem uwagi na zdrowotne konsekwencje interwencji i regulacji.