Program został uzgodniony z odpowiednimi instytucjami, w tym z Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska i Głównym Inspektorem Środowiska. Na przełomie 2010/2011 uzyskał także aprobatę w ramach odbywających się konsultacji społecznych. W maju br. program ma zostać przekazany do konsultacji międzyresortowych. Następnie dokument trafi pod obrady Rady Ministrów. Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły będzie realizowany w latach 2011 – 2030, na terenie województw: małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego. Całkowity koszt realizacji programu w latach 2011 – 2030 wyniesie około 13 mld zł. Przewiduje się, że środki na jego realizację pochodzić będą głównie z funduszy Unii Europejskiej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz kredytów międzynarodowych. Dzięki dofinansowaniu inwestycji zabezpieczających dorzecze górnej Wisły, w ciągu najbliższych 20 lat będzie można wyeliminować zagrożenie powodzią. Inwestycje mają być zrealizowane do 2030 roku. W ramach programu planowana jest m. in. regulacja koryt rzek, budowa zbiorników retencyjnych oraz ochrona mieszkańców dużych aglomeracji miejskich przed powodzią.

W ramach programu wyodrębniono 3 rodzaje zadań: zabezpieczenie przed zagrożeniem powodziowym doliny Wisły (np. na odcinku Małej Wisły do ujścia Przemszy, od ujścia Dunajca do ujścia Wisłoki), zabezpieczenie przed powodzią aglomeracji powyżej 100 tys. mieszkańców oraz obniżenie zagrożenia powodziowego w zlewniach (np. ochrona przed powodzią w zlewniach dopływów Wisły od Małej Wisły do Skawy, w zlewni Soły, Skawy, Uszwicy). W ramach powyższych działań, planuje się przeznaczyć na zabezpieczenie Krakowa ponad 1,5 mld zł, Rzeszowa 135 mln zł, Bielsko-Białej 44 mln zł, Kielc 37 mln zł, Katowic 26 mln zł oraz 62 mln zł łącznie dla Będzina, Dąbrowy Górniczej, Mysłowic i Sosnowca.

Na podstawie: www.mswia.gov.pl