Podczas konferencji w Kazimierzu Dolnym, Komitet Sterujący zaakceptował założenia do „Programu Bezpieczeństwa Powodziowego w Dorzeczu Wisły Środkowej”. W trakcie konferencji Minister Jerzy Miller podkreślił, że pracując nad programem dla środkowej Wisły specjaliści będą mieli do dyspozycji nowoczesne narzędzia, jakimi będą tworzone właśnie w ramach projektu ISOK („Informatyczny System Osłony Kraju przed Nadzwyczajnymi Zagrożeniami”) mapy ryzyka powodziowego. Pozwolą one bardziej świadomie i trafnie wybierać kolejne obszary inwestowania w infrastrukturę przeciwpowodziową. Podpisanie założeń wieńczy pierwszy etap opracowania programu. Kolejnym będą prace projektowe. W 2012 roku jako strategiczny program rządowy, „Program Bezpieczeństwa Przeciwpowodziowego w Dorzeczu Wisły Środkowej” przejdzie kompleksową ocenę oddziaływania na środowisko oraz kolejne konsultacje społeczne w siedmiu województwach: mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim, warmińsko-mazurskim i łódzkim.

Założenia do programu określają priorytety w poszczególnych obszarach:
- gospodarka wodna: przegląd infrastruktury hydrotechnicznej (wałów, urządzeń itd.), ocena jej przydatności, planowanie inwestycji, jasny podział odpowiedzialności;
- gospodarka przestrzenna: obowiązek uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego, ograniczanie zabudowy na terenach zalewowych i zwiększanie jej bezpieczeństwa;
- zarządzanie kryzysowe i edukacja: usprawnienie systemu monitorowania zagrożeń i ostrzegania, przegląd i weryfikacja istniejących planów zarządzania kryzysowego, aby zwiększyć skuteczność zarządzania falą powodziową, doskonalenie gotowości do reagowania, szkolenia służb i samorządów, edukacja mieszkańców terenów zalewowych, rekomendacje ubezpieczeń;
- ochrona środowiska: zwiększenie naturalnej retencji poprzez powierzchnie leśne i mokradła, inwestycje w obszarach chronionych i Natura 2000 zgodnie z interesem społecznym - po zapewnieniu tzw. rekompensaty przyrodniczej; również - szczególna ochrona zabytków.

„Program Bezpieczeństwa Powodziowego w Dorzeczu Wisły Środkowej” został zainicjowany przez ministrów: spraw wewnętrznych i administracji oraz środowiska, a także wojewodę mazowieckiego 13 kwietnia 2011 roku podczas konferencji w Płocku. Zakłada skoordynowane działania administracji rządowej i samorządowej. Jest przygotowywany i realizowany w sposób konsultacyjny – we współpracy z ekspertami, samorządami i organizacjami pozarządowymi, zajmującymi się ochroną środowiska.

Źródło: www.mswia.gov.pl