Jak powiedział sędzia sprawozdawca Oktawian Nawrot podstawowym kryterium oceny upływu terminu przedawnienia jest zawarcie umowy przewidującej uciążliwe warunki między kontrahentem, a jednostką dominującą.

Czytaj też: Orange przegrał w Trybunale Sprawiedliwości

- W zasadzie już w czasie  negocjacji dochodzi do narzucenia warunków przed podmiot dominujący - powiedział sędzia Nawrot - Przepisy nie przewidują wykazania korzyści, jakie mogłaby odnieść strona dominująca.

Narzucanie cen

Po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 30 grudnia 2013 r. nakazał gminie Sucha Beskidzka zaprzestania praktyk polegających na nadużywaniu pozycji dominującej na lokalnym rynku hurtowego odbioru i oczyszczania ścieków, pochodzących z gmin ościennych Maków Podhalański i Stryszawa.

Sprawdź w LEX: Czy gmina może bez przetargu wybrać instalację, do której przedsiębiorcy będą przekazywać odpady komunalne, jeżeli w regionie nie ma jeszcze RIPOK, ale jest kilka instalacji zastępczych? >

Gmina miała narzucać nieuczciwe ceny za usługę przyjęcia ścieków z urządzeń kanalizacyjnych gmin ościennych i ich oczyszczenia.

Cena była określona w taryfie, sporządzonej w oparciu o kalkulację obejmującą koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem oczyszczalni i całej sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Sucha Beskidzka przez co narzucane ceny:

  • uwzględniały całkowite koszty oczyszczenia wód przypadkowych i infiltracyjnych z terenu Gminy Sucha Beskidzka,
  • uwzględniały koszty utrzymania i eksploatacji całej sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Sucha Beskidzka

 

Urząd ukarał gminę karą 8 690 zł za naruszenie art. 9 ust. 1 i art. 9 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Gmina zaskarżyła tę decyzję do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który podzielił stanowisko prezesa UOKiK i utrzymał jego decyzję w mocy.

Sprawdź w LEX: Czy zakład prowadzący regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych MBP może stosować różne opłaty za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych dla przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od gmin? >

Kasacja gminy - zasadna

Sąd Najwyższy uwzględnił 16 lipca br. skargę kasacyjną, wskazując, że w sytuacji, gdy do narzucenia nieuczciwych cen, w myśl art. 9 ust. 2 pkt 1 ustawy antymonopolowej dochodzi w drodze umowy, w szczególności, gdy zbiór kontrahentów jest określony i zamknięty, decyduje moment zawarcia umowy.

Sprawdź w LEX: Czy w regionie, w którym działają trzy sortownie, można wybrać, do której z nich zawozić odpad o kodzie 20 03 01? >

Za przyjęciem takiej interpretacji w tej sprawie przemawia geograficzne zdefiniowanie przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów rynku właściwego, w wyniku którego wyczerpano zakres potencjalnych kontrahentów, a tym samym możliwość kontynuowania praktyki narzucania nieuczciwych cen.

Zagadnienie to ma istotne znaczenie w kontekście art. 93 ust. 1 ustawy antymonopolowej, w świetle którego nie wszczyna się postępowania w sprawie praktyk ograniczających konkurencję, jeżeli od końca roku, w którym zaprzestano ich stosowania, upłynęło 5 lat.

Sygnatura akt I NSK 5/19, wyrok z 16 lipca 2019 r.