Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów o ograniczeniach związanych ze zwalczaniem epidemii koronawirusa mającym obowiązywać od 8 sierpnia, do odwołania urzędy administracji publicznej mają pracować w stopniu ograniczonym, polegającym na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.

Znowu z ograniczeniami w urzędach

W urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

Nie bierze się tu pod uwagę dziecka do ukończenia 13. roku życia oraz osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności, o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie. Nie dotyczą te przepisy też osób o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie czy wymagających pomocy tłumacza.

 


Sprawy najważniejsze

Do zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom rozporządzenie zalicza głównie sprawy z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych, pomocy społecznej czy świadczenia usług komunalnych.

W katalog włączone są też działania urzędów pracy, w tym wsparcia przedsiębiorców w związku z epidemią wywołaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych.

To także sprawy z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej, w tym dotyczące decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o pozwoleniu na budowę, sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Chodzi też o wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej.

Woda i środowisko

Są to też sprawy dotyczące ochrony środowiska, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów, decyzji zezwalających na odzysk, przetwarzanie lub zbieranie odpadów lub zezwoleń na zmianę klasyfikacji odpadów na produkty uboczne, decyzji dotyczących pozwoleń zintegrowanych czy zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko.

W katalogu zapisano też sprawy dotyczące korzystania z wód w zakresie zgody wodnoprawnej czy przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej, udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej.

Decyzję podejmie kierownik urzędu

Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń zgodnie z rozporządzeniem ma podjąć kierownik urzędu administracji publicznej, dyrektor generalny urzędu lub kierujący jednostką organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym.

Musi przy tym uwzględnić konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli, zawiadamiając o tych ograniczeniach, w drodze ogłoszenia, na stronie podmiotowej urzędu lub jednostki, a także przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie urzędu lub jednostki.