Przepisy dostarczają JST praktycznych narzędzi, które pomagają w przygotowaniu, zarządzaniu i realizacji procesu rewitalizacji, a komentarz ma ułatwić wykorzystanie potencjału tych szans.

Komentarz przygotowano dla interesariuszy procesu rewitalizacji, do których należą podmioty publiczne, przedstawiciele sektora prywatnego, jak również organizacje pozarządowe. W opracowaniu omówiono najważniejsze rozwiązania ustawy: wyznaczanie obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji, partycypację społeczną, gminny program rewitalizacji, Specjalną Strefę Rewitalizacji oraz istotne zmiany w innych ustawach.

Największe zainteresowanie samorządów budzą przepisy przejściowe, umożliwiające kontynuowanie prowadzonych procesów rewitalizacji przy pomocy ustawy – w drodze szybkiej ścieżki uchwalenia gminnego programu rewitalizacji. Wiele pytań dotyczy również trybu prowadzenia konsultacji społecznych – ustawa ustanowiła w tym zakresie konkretne wymagania, kierując się zasadą partycypacyjnego charakteru rewitalizacji.

MIB jest odpowiedzialne za ustawę o rewitalizacji i na bieżąco obserwuje postęp samorządów w uchwalaniu kolejnych dokumentów wynikających z ustawy. Przygotowany praktyczny komentarz do ustawy ma być pomocą w jej stosowaniu.

(www.mib.gov.pl)