Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie zakończył kontrolę 10 gmin, spośród 32 zaplanowanych do kontroli w ramach cyklu kontrolnego. W 9 kolejnych gminach kontrole trwają, a w pozostałych 13 zostaną przeprowadzone do 15 października br.

Z przeprowadzonych dotychczas kontroli wynika, że najwięcej problemów sprawia gminom zorganizowanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, tzw. PSZOK, większość gmin nie osiągnęła też wymaganych poziomów odzysku i recyklingu wybranych frakcji odpadów, a w niektórych gminach wcale nie prowadzono selektywnej zbiórki tych odpadów.

Okazuje się również, że gminy nie prowadziły kontroli przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przypomina, że do kontroli przestrzegania zasad czystości i porządku przez właścicieli nieruchomości i nakładania grzywien uprawnieni są upoważnieni pracownicy gminy lub funkcjonariusze straży gminnej albo miejskiej. Ich kontroli podlega także przestrzeganie przez mieszkańców obowiązków, określonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Źródło: www.wios.warszawa.pl