Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19  który został skierowany do prac sejmowych, przewiduje też zmiany w programie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Zobacz też: Dodatkowe pieniądze na drogi, koleje i program Maluch plus>>

Obecny stan prawny przewiduje, że zadanie musi być zrealizowane w tym roku

Projekt w art. 4 projektu ustawy zawiera zmiany w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Środki przyznawane na tworzenie nowych miejsc opieki w ramach  Programu  Maluch+  pochodzą z dotacji budżetu państwa oraz Funduszu Pracy. Beneficjentem  programu może być jednostka samorządu terytorialnego każdego szczebla oraz podmiot niepubliczny.

W świetle obowiązujących przepisów zadanie, na które otrzymano dotacje celowe w ramach ww. programu, musi zostać zrealizowane łącznie z wydatkowaniem środków w tym samym roku budżetowym. Trwający stan epidemii COVID-19 w 2020 r. spowodował znaczne trudności w realizacji zadań dofinansowanych  w  ramach tegorocznej edycji Programu. W związku z tym realizacja ww. zadań przez jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty niepubliczne nie jest możliwa do przeprowadzenia w okresie ok. pół roku (czas od momentu podpisania umowy pomiędzy wojewodą a beneficjentem a końcem roku).

30 listopada 2021 r., a nie do końca 2020 r.

Dla umożliwienia dokończenia w 2021 r. rozpoczętych zadań dofinansowanych w ramach programu  Maluch+ w roku 2020 rząd chce wprowadzić przepisy umożliwiające wydatkowanie środków pochodzących z Funduszu Pracy do dnia 30 listopada 2021 r., a nie do końca 2020 r.

Przedłużenie terminu realizacji zadań wymusza zmianę art. 62 ust. 6 pkt 4 ustawy – usunięcie ograniczenia czasowego obejmie zawarte już umowy. Pozostawienie końcowej daty realizacji programu może powodować wątpliwości interpretacyjne.

Sprawdź również książkę: Tarcza antykryzysowa 1.0 - 3.0. Szczególne rozwiązania w prawie pracy, prawie urzędniczym i prawie ubezpieczeń społecznych. Komentarz >>