Rady Gminy Drelów podjęła uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania tych napojów na terenie gminy. W jednym z zapisów zastrzegła, że „Minimalna powierzchnia użytkowa sklepu prowadzącego sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 proc. (z wyjątkiem piwa) powinna wynosić 20 mkw.”

Wojewoda lubelski rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdził, że takie unormowanie nie mieści się w granicach upoważnienia ustawowego wynikającego z art. 12 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Z brzmienia tego przepisu wynika, że kompetencje rady gminy ograniczone zostały do ustalania zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania alkoholu, przy czym upoważnienie to nie przewiduje dla rady zupełnej dowolności.

Czytaj w LEX:

 


Prawo nie upoważnia do określenia wymogów powierzchni

Organ nadzoru przypomniał, że w orzecznictwie przyjmuje się, że pod pojęciem „zasady usytuowania miejsc sprzedaży" należy rozumieć ich rozmieszczenie w terenie, w szczególności usytuowanie względem miejsc chronionych, jak szkoły, przedszkola, miejsca kultu religijnego. Istotą uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych jest więc określenie przez radę wymogów geometrycznych odnośnie umiejscawiania takich punktów. Powinny w niej znaleźć się regulacje zawierające wytyczne co do odległości ich od określonych miejsc czy obiektów, bądź określające inne wskaźniki przestrzenne lub powierzchniowe, o wielkościach wynikających z założeń programu gminnego antyalkoholowego.

Czytaj też: WSA: Rada musi wyjaśnić, dlaczego alkohol będzie bliżej obiektów chronionych>>
 

Żaden przepis ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie upoważnia rady gminy do formułowania w uchwale wymogów dotyczących minimalnej powierzchni użytkowej lokali prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody lubelskiego NR PN-II.4131.358.2019 z dnia 25 lipca 2019 r.

Sprawdź w LEX: