Informacja o projekcie pojawiła się już wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Dokument ma trafić pod obrady rządu jeszcze w drugim kwartale tego roku. Po przyjęciu ma zastąpić dotychczasowy plan gospodarki odpadami, który straci ważność w połowie 2022 roku. 

Krajowy planu gospodarki odpadami 2028 (KPGO2028) obejmie działania niezbędne do zapewnienia zintegrowanej gospodarki odpadami w kraju w sposób zapewniający ochronę środowiska, uwzględniając obecne i przyszłe możliwości i uwarunkowania ekonomiczne oraz poziom technologiczny istniejącej infrastruktury. 

 

W dokumencie będzie zawarta analiza stanu gospodarki odpadami, prognozy zmian w zakresie wytwarzania odpadów, cele oraz kierunki działań w zakresie polityki gospodarki odpadami, a także określone zostaną zadania do realizacji dla odpowiednich jednostek organizacyjnych podległych Radzie Ministrów.

Określone zostanie też zapotrzebowanie na inwestycje w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych, w tym na PSZOKi, instalacje do sortowania oraz instalacje do recyklingu odpadów komunalnych (bioodpadów, szkła, papieru i tektury, tworzyw sztucznych, metali).

Celem wdrożenia KPGO2028 ma być:

  • ograniczenie wytwarzania odpadów,
  • zwiększenie ilości odpadów przekazywanych do recyklingu,
  • wyeliminowanie nieprawidłowo prowadzonego zagospodarowania odpadów,
  • podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz właściwego postępowania z odpadami.