Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego, który w związku z wyborami nie dopełnia obowiązku sporządzenia i przedłożenia w terminie komisarzowi wyborczemu albo Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdania finansowego o źródłach pozyskania funduszy oraz poniesionych wydatkach na cele wyborcze albo podaje w tym sprawozdaniu nieprawdziwe dane podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do dwóch lat.

Kampania wyborcza do rozliczenia

Tej samej karze podlega, kto nie dopuszcza do wykonania lub utrudnia dopełnienie obowiązku sporządzenia i przedłożenia komisarzowi wyborczemu albo Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdania finansowego.

W poniedziałek 28 września upływa trzymiesięczny termin na złożenie w PKW przez komitety wyborcze sprawozdań finansowych z wydatków poniesionych podczas kampanii prezydenckiej.

Czytaj: Tylko istotne naruszenia procedury mogą podważyć wynik wyborów

Wybory prezydenckie odbyły się 28 czerwca, zatem termin ten mija w poniedziałek. W II turze 12 lipca zmierzyli się Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski.

W 2016 r. PKW odrzuciła i ukarała komitet wyborczy Nowoczesnej Ryszarda Petru, nie za opóźnienie terminu złożenia sprawozdania, lecz za wydatki i zobowiązania finansowe tego Komitetu niezgodne z Kodeksem wyborczym. Środki finansowe komitetu wyborczego partii politycznej mogą pochodzić wyłącznie z funduszu wyborczego tej partii ( naruszenie art. 132 § 1 )

 Komitet  poniósł karę za uzyskane kredyty bankowe  związane z udziałem w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych  25 października 2015 r .

Zgodnie z Kodeksem wyborczym Komitetom nie wolno przyjmować korzyści majątkowych o charakterze niepieniężnym, z wyjątkiem:

  1. nieodpłatnego rozpowszechniania plakatów i ulotek wyborczych przez osoby fizyczne;
  2. pomocy w pracach biurowych udzielanej przez osoby fizyczne;
  3. wykorzystania przedmiotów i urządzeń, w tym pojazdów mechanicznych, udostępnianych nieodpłatnie przez osoby fizyczne;
  4. nieodpłatnego udostępniania miejsc do ekspozycji materiałów wyborczych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w zakresie reklamy.

Ponadto poręczycielem kredytu, może być wyłącznie obywatel polski mający miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z tym że zobowiązanie poręczyciela nie może przekroczyć kwoty równej sumie wpłat określonej w art. 134 § 2. Poręczenie kredytu jest niezbywalne.

Wybory prezydenckie w trzech turach

Tegoroczne wybory prezydenckie miały niestandardowy przebieg, początkowo zarządzone zostały przez marszałek Sejmu na 10 maja i głosowanie - z uwagi na pandemię koronawirusa - miało odbyć się w trybie korespondencyjnym. Finalnie jednak wybory te nie odbyły się; w oparciu o specjalną ustawę wybory zostały zarządzone na 28 maja.

Kwestia sprawozdań finansowych została uregulowana na podstawie Kodeksu wyborczego oraz ustawy z 2 czerwca br. o szczególnych zasadach organizacji wyborów prezydenckich zarządzonych w 2020 r. W jednym sprawozdaniu mają być ujęte wydatki z kampanii przed wyborami, które miały odbyć się 10 maja i z kampanii przed wyborami 28 czerwca.

Kandydaci na prezydenta

W wyborach 28 czerwca można było oddać na jednego z 11 kandydatów: Roberta Biedronia (Lewica), Krzysztofa Bosaka (Konfederacja), Andrzeja Dudę (z poparciem PiS), Szymona Hołownię (bezpartyjny), Marka Jakubiaka (Federacja dla Rzeczypospolitej), Władysława Kosiniaka-Kamysza (PSL-Koalicja Polska), Mirosława Piotrowskiego (Ruch Prawdziwa Europa - Europa Christi), Pawła Tanajno (bezpartyjny), Rafała Trzaskowskiego (Koalicja Obywatelska), Waldemara Witkowskiego (Unia Pracy) lub Stanisława Żółtka (Kongres Nowej Prawicy). Sprawozdanie musi złożyć też pełnomocnik wicemarszałek Sejmu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej (PO), która w połowie maja zrezygnowała z kandydowania na rzecz Rafała Trzaskowskiego.

Tomasz Gąsior z Zespołu Kontroli Finansowania Partii Politycznych i Kampanii Wyborczych KBW poinformował, że jest 35 komitetów, które mają obowiązek złożenia sprawozdań. Do piątkowego popołudnia sprawozdania złożyło 18 komitetów, a na poniedziałek zapowiedział się 19 komitet.

 

Sprawdź również książkę: Przegląd Prawa Publicznego - Nr 1/2020 >>