Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.
Odpowiedź:

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który nie wykonuje obowiązku określonego w art. 9g ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.) – dalej u.u.c.p.g., czyli nie osiągnął wymaganych poziomów odzysku i recyklingu, może zostać ukarany karą administracyjną, o której mowa w art. 9x ust. 2 u.u.c.p.g., niezależnie od tego, że gmina wymagane poziomy osiągnęła.


Uzasadnienie:

Zgodnie art. 9g u.u.c.p.g., do osiągnięcia w danym roku kalendarzowym w odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów komunalnych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania jest obowiązany podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który nie został wyłoniony w przetargu i nie świadczy takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zasady nakładania i wyliczania wysokości kary ustala art. 9x ust. 2 i 3 u.u.c.p.g. Nie ustala on żadnych przesłanek wyłączających stosowanie tego przepisu.

Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.