Zgodnie z art. 34 ustawy o ochronie danych osobowych prezesa UODO powołuje i odwołuje Sejm za zgodą Senatu. Na stanowisko prezesa Urzędu może być powołana osoba, która:

  1. jest obywatelem polskim;
  2. posiada wyższe wykształcenie;
  3. .wyróżnia się wiedzą prawniczą i doświadczeniem z zakresu ochrony danych osobowych;
  4. korzysta z pełni praw publicznych;
  5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  6. posiada nieposzlakowaną opinię.

Nowy szef UODO zastąpi na tym stanowisku Jana Nowaka, którego kadencja upłynęła już w maju 2023 r., ale przed wyborami parlamentarnymi Sejm i Senat nie były w stanie porozumieć się w kwestii wyłonienia następcy. Swoją funkcję pełni więc do tej pory.

 

Kandydatów jest siedmiu

Prof. Grzegorz Sibiga, czyli kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz studiów podyplomowych dla inspektorów ochrony danych osobowych w PAN. Jest też przewodniczącym Rady Naukowej SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych. W 2021 r. premier Mateusz Morawiecki powołał go do Rady Służby Publicznej. Wcześniej pełnił też funkcję m.in. wiceprzewodniczącego Rady Naukowej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IV kadencja GIODO) oraz członka Rady do Spraw Cyfryzacji Ministra Cyfryzacji (I kadencja). Prof. Sibiga jest też adwokatem i partnerem w kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy.

Dr Mirosław Gumularz, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych m.in. z prawa własności intelektualnej organizowanych przez Katedrę Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Jest radcą prawnym, partnerem w kancelarii Gumularz Kozik. Jako doradca społeczny ds. ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji brał udział w pracach nad wdrożeniem RODO do polskiego porządku prawnego. Jest też członkiem Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych przy Ministerstwie Cyfryzacji.

Andrzej Rybus – Tołłoczko, administrawista. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przez 10 lat pracował w jednostkach samorządowych (m.in. w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy i Urzędzie Miasta Płocka) oraz rządowych (Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie). Od 20 lat działa w sektorze pozarządowym, jest związany z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych. Realizuje szkolenia z ochrony danych osobowych dla przedstawicieli administracji i trzeciego sektora. Jest też m.in. przewodniczącym Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego. Jego kandydatura została zgłoszona przez klub Polska 2050 Szymona Hołowni.

Jakub Groszkowski - zastępca obecnego prezesa UODO, prawnik, absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i menadżer z dyplomem MBA Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej. 

Konrad Komornicki - w latach 2010-2015 Dyrektor Biura Ochrony i Informatyki w Kancelarii Prezydenta RP. 

Marcin Zadrożny - radca prawny,  inspektor ochrony danych w NestBank. 

Mirosław Wróblewski - dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.