W znowelizowanym statucie miasta Krosna wprowadzono wymógł „podniesienia ręki” podczas głosowania jawnego. Wojewoda rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdził nieważność tego zapisu.

Uzasadnił, że kwestia sposobu przeprowadzania głosowania przez radę gminy została unormowana w sposób precyzyjny w art. 14 ust.2 ustawy o samorządzie gminnym. Ustawodawca określił tam, że „głosowania jawne na sesjach rady odbywają się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych”.

Rada gminy nie posiada więc kompetencji, aby w drodze przepisów prawa miejscowego ustalać kwestie sposobu głosowania odmiennie, niż to uczyniono w samej ustawie. Ponadto, zdaniem wojewody, gdyby zamiarem ustawodawcy było takie określenie sposobu głosowania, uczyniłby to w samej ustawie, jak np. uczynił to w regulaminie sejmu RP.

Komisja skarg wniosków i petycji nie jest od innych spraw

Za niezgodny z prawem organ nadzoru uznał też zapis statutu stanowiący, że rada może zobowiązać komisję skarg, wniosków i petycji do prowadzenia dodatkowo spraw innych niż określone w ustawie.

Czytaj też: Wojewoda: Radnego nie można zmuszać do udziału w dwóch komisjach

Wojewoda wskazał, że komisję powołuje się w celu rozpatrywania skarg na działania wójta (prezydenta) i gminnych jednostek organizacyjnych oraz wniosków i petycji składanych przez obywateli ( art. 18b ustawy). Pozycja tej komisji jest szczególna. Przede wszystkim jej utworzenie jest obowiązkowe obok komisji rewizyjnej, w przeciwieństwie do innych komisji, które rada może tworzyć, ale nie musi. Po drugie, ustawowo został określony skład tej komisji oraz przedmiot działania. Tak więc rada nie może zlecać jej innych spraw niż określone w ustawie.

 


O wyłączeniu nie decyduje przewodniczący

Wojewoda stwierdził, że komisja skarg, wniosków i petycji nie ma też kompetencji do zatwierdzania regulaminu wewnętrznego. Art. 18b ust. 3 u.s.g. wprost stanowi, że zasady i tryb działania komisji skarg, wniosków i petycji określa statut gminy a nie wewnętrzny regulamin.

Za niezgodne z prawem wojewoda uznał zapisy określające zasady wyłączenia członka komisji. Podniósł, że to rada gminy powołuje komisję wyłaniając ją z własnego grona. Tymczasem statut przyznaje w tej materii kompetencje władcze przewodniczącemu takiej komisji. Organ ten, rozstrzygając jednostronnie, choć z możliwością odwołania się do rady gminy, o wyłączeniu członka komisji, wkracza w uprawnienie do kształtowania jej składu osobowego, które przypisane jest tylko radzie gminy. Nadto kwestie te reguluje art. 25a u.s.g. który określa, że radny nie może brać udziału w głosowaniu w radzie ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego.

Statut nie może regulować obowiązków pracowników

Wojewoda wytknął także, że rada w sposób niedopuszczalny wkroczyła w materię regulaminu urzędu gminy, a tym samym w kompetencje burmistrza, przesądzając, że obsługę rady i jej organów zapewnia biuro rady. Z przepisu art.22 ust.1 u.s.g. wynika, że statut gminy reguluje organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy. Niedopuszczalne jest natomiast uregulowanie kwestii takich jak nakładanie obowiązków na pracowników urzędu gminy. W stosunku do pracowników urzędu gminy zwierzchnikiem służbowym jest kierownik urzędu czyli wójt, burmistrz, prezydent.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody podkarpackiego z 31 października 2018 r. nr P-II.4131.2.261.2018