Źródłem sporu, który udało się zakończyć 25 października na posiedzeniu plenarnym Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego było pismo Głównego Geodety Kraju z 29 czerwca 2023 r. (nr NG-NiK.920.35.2023) wyjaśniające, jak należy liczyć terminy weryfikacji zgłoszonych prac geodezyjnych, o których mowa w art. 12b ust. 1a pkt 1-3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Zgodnie z tym przepisem, weryfikacja zgłoszonych prac geodezyjnych jest dokonywana niezwłocznie, przy czym w zależności od obszaru zgłoszonych prac nie później niż w terminie 7 dni roboczych (10 dni roboczych albo 20 dni roboczych) od dnia otrzymania przez organ służby geodezyjnej i kartograficznej zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac.

W piśmie z 29 czerwca br. Główny Geodeta Kraju stanął na stanowisku, że terminy weryfikacji, o których mowa w art. 12b ust. 1a pkt 1-3 P.g.k., liczy się od dnia otrzymania przez organ służby geodezyjnej i kartograficznej zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac. Oznacza to, że do terminu weryfikacji wlicza się dzień przekazania zawiadomienia. W zakresie obliczania tych terminów nie mają zastosowania zarówno przepisy Kpa, jak i Kodeksu cywilnego, zgodnie z którymi, przy obliczaniu terminu określonego w dniach, nie uwzględnia się dnia, w którym nastąpiło zdarzenie.

Sprawdź w LEX: Kto jest stroną uprawnioną do wniesienia skargi - żądania uchylenia czynności materialno-technicznej polegającej na przyjęciu do zasobu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych? >

 

Chcesz zapisać ten artykuł i wrócić do niego w przyszłości? Skorzystaj z nowych możliwości na Moje Prawo.pl

Załóż bezpłatne konto na Moje Prawo.pl >>

Starostwie nie zgodzili się ze stanowiskiem

Z stanowiskiem Głównego Geodetę Kraju nie zgodził się Związek Powiatów Polskich (ZPP). Przemysław Matysiak, ekspert Związku Powiatów Polskich uważa, że interpretacja Głównego Geodety Kraju oznacza w praktyce, że organ (starosta) ma odebrany jeden dzień z terminów przeznaczonych na weryfikację materiałów. Średnio rocznie w przeciętnym powiecie starosta rozpoznaje ok. 4  tys. takich spraw.

- Główny Geodeta Kraju zmienił sposób liczenia terminów inaczej niż liczy się w innych przepisach, niezgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych. Ponadto tego typu interpretacja będzie miała wpływ na inne przepisy odnoszące się do terminów na przykład w sytuacji gdy przedsiębiorca będzie kontrolowany przez nadzór geodezyjny – dodaje Bernadeta Skóbel, radca prawny Związku Powiatów Polskich.

Sprawdź w LEX: Czy organ nadzoru powinien wnieść sprzeciw w sprawie przystąpienia do użytkowania, gdy ustalono, że wyniki prac geodezyjnych nie zostały pozytywnie zweryfikowane? >

Sprawa jak liczyć termin, dwa razy stawała na posiedzeniach zespołu ds. infrastruktury, urbanistyki i transportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego i na specjalnym spotkaniu roboczym. ZPP przedstawił nawet 11 stron interpretację prawną w tym zakresie.

- Mamy problem, bo stanowisko Głównego Geodety Kraju zabrało jeden dzień organom administracji i „oddało” go przedsiębiorcom. Będzie bardzo trudno teraz to odkręcić. 380 starostów oczekuje na rozstrzygnięcie tej kwestii – wskazywał podczas dyskusji Jan Schnerch, dyrektor Łódzkiego Ośrodka Geodezji.

- Przepis art. 12b ust. 1a pkt 1 – 2 P.g.k. jest taki, jaki jest. Uzasadnienie naszego stanowiska jest w piśmie Głównego Geodety Kraju: do liczenia tego terminu nie stosujemy przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego ani Kodeksu cywilnego, ponieważ sposób liczenia tego terminu wynika z przepisów ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne – argumentował Jan Kwaśniak, z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Wskazywał, że interpretacja przedstawiona przez Głównego Geodetę Kraju nie jest wiążąca i każdy starosta może interpretować te przepisy po swojemu.  

Sprawdź w LEX: Czy informacja o pozytywnej lub negatywnej weryfikacji zgłoszonej pracy geodezyjnej może zostać ustnie lub pisemnie udzielona właścicielowi działki lub organowi zlecającemu prace? >

 


Główny Geodeta Kraju rezygnuje ze stosowania własnej interpretacji

Przełom nastąpił w środę, 25 października, na posiedzeniu plenarnym Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Marek Michalec, zastępca dyrektora Departamentu Nadzoru i Kontroli w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii przypomniał, że stanowisko, które wzbudziło takie kontrowersje było wyrażane przez Głównego Geodetę Kraju już w 2021 roku.

- Jednak z uwagi na pojawiające się ostatnio wątpliwości co do tego stanowiska, z uwagi na konsultacje jakie miały miejsce pomiędzy Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, a Związkiem Powiatów Polskich, pani minister podjęła decyzję, że aprobuje, aby organy służby geodezyjnej i kartograficznej przyjęły w zakresie liczenia terminu weryfikacji odmienne stanowisko niż zajął Główny Geodeta Kraju w piśmie z 29 czerwca 2023 r. i uznaje, że organy służby geodezyjnej i kartograficznej mogą interpretować przepisy prawa w ten sposób, że liczą bieg terminu weryfikacji od najbliższego dnia roboczego następującego po dniu zdarzenia – poinformował dyrektor Marek Michalec.

Z takiego rozstrzygnięcia sprawy cieszy się Grzegorz Kubalski, z-ca dyrektora biura Związku Powiatów Polskich

- Chociaż stabilność działania organów administracji publicznej jest wartością samą w sobie, to nie zawsze fortunne jest trwanie przy stanowiskach, które są po prostu błędne – puentuje spór.  

Sprawdź w LEX: W jaki sposób powinien zachować się organ, jeżeli wykonawca usług geodezyjnych nie dochowa terminu na ustosunkowanie się na piśmie do wyników weryfikacji? >