Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych napisał, że podtrzymuje swoje stanowisko dotyczące  zainicjowania stosownych prac legislacyjnych, które pozwolą na zatrudnianie w strukturach Służby Cywilnej inspektora ochrony danych na odrębnym stanowisku. Jak przypomina, do chwili obecnej w tabeli grup stanowisk urzędniczych, wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z  29 stycznia 2016  r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej brak jest takiego stanowiska.

Czytaj w LEX: Wartościowanie stanowisk pracy w służbie cywilnej >

UODO: Potrzebne stanowisko

Prezes UODO przypomina, że w kwietniu br. zwrócił się do Szefa Służby Cywilnej o podjęcie działań legislacyjnych w celu uzupełnienia wykazu stanowisk urzędniczych o stanowisko inspektora ochrony danych. Jak wskazał w swoim wystąpieniu istniejąca w architekturze stanowisk urzędniczych luka utrudnia właściwe wywiązywanie się z obowiązku określonego art. 37 ust. 1 lit. a RODO.

Czytaj w LEX: Zadania Inspektora ochrony danych osobowych >

 

SC: Niepotrzebne nowe stanowisko

W odpowiedzi szef Służby Cywilnej stwierdził, że wskazany w RODO obowiązek wyznaczenia w podmiotach publicznych inspektora ochrony danych nie stanowi jednocześnie konieczności tworzenia nowych stanowisk. W opinii Szef Służby Cywilnej powołuje się  m.in. na art. 38 ust. 6 RODO, który stanowi, że inspektor ochrony danych osobowych może wykonywać inne obowiązki. Obecnie obowiązujący wykaz stanowisk pozwala na dostosowanie struktury zatrudnienia do ilości obowiązków wynikających z ochrony danych osobowych.  Ponadto zdaniem Szefa Służby Cywilnej obowiązek utworzenia nowych stanowisk znacząco wpłynie na wzrost zatrudnienia.

Czytaj: Zarabiają fasadowi inspektorzy, karę zapłaci administrator>>
 

Brak stanowiska utrudni stosowanie RODO

Prezes UODO nie zgadza się z tą argumentacją. - Biorąc pod uwagę liczne sygnały przekazywane do Urzędu, organ nadzorczy stoi na stanowisku, iż nieuwzględnienie stanowiska „inspektora ochrony danych” w tabeli stanowisk urzędniczych służby cywilnej utrudnia wywiązanie się z obowiązku ochrony danych osobowych określonego w art. 37 ust.1 lit. a RODO - napisał. I przypomniał, że obowiązek ten został nałożony na wszystkie organy i podmioty publiczne (jednostki sektora finansów publicznych zgodnie z art. 9 ustawy o ochronie danych osobowych), a zatem też na organy administracji rządowej oraz urzędy zatrudniające pracowników należących do korpusu służby cywilnej. - Z uwagi na dużą liczbę i charakter zadań inspektorów trudno sobie wyobrazić, że w wielu przypadkach instytucji publicznych (w tym np.: ministerstwach, urzędach centralnych czy urzędach wojewódzkich zatrudniających kilkaset pracowników) nie ma możliwości powierzenia takich zadań pracownikowi zatrudnionemu na wyodrębnionym w tym celu stanowisku - czytamy w opinii UODO.

Czytaj w LEX: Weryfikacja kwalifikacji IOD-a i zadań przez niego realizowanych ze wskazaniem środków kontroli >

Stanowisko musi być odpowiednio podporządkowane

Prezes UODO podkreślił również, że inspektor ochrony danych powinien wykonywać swoje działania w sposób skuteczny i niezależny. Jedną z gwarancji niezależnego i prawidłowego wykonywania tej funkcji jest zapewnienie bezpośredniej podległości inspektora ochrony danych osobowych najwyższemu kierownictwu (art. 38 ust. 3 RODO). - Ponadto brak w wykazie takiego stanowiska istotnie utrudnia administratorom przestrzeganie przez administratorów zakazu nakładania na inspektora ochrony danych innych zadań i obowiązków, jeśli mogłyby one spowodować konflikt interesów (art. 38 ust. 6 RODO). Przepis ten zobowiązuje kierownictwo podmiotu publicznego w każdej konkretnej sytuacji do starannego przeanalizowania, czy jakiekolwiek inne zadania jakimi administrator zamierzałby obarczyć inspektora, nie utrudniłyby mu właściwego wykonywania obowiązków, określonych w art. 39 rozporządzenia 2016/679. Liczne sygnały kierowane do UODO wskazują, że wykonywanie zadań IOD przekazuje się często dotychczas zatrudnionym pracownikom, niebędących na stanowiskach podległych bezpośrednio kierownikowi urzędu (a np. naczelnikowi wydziału). Taka praktyka uniemożliwia tym osobom prawidłowe, zgodne z prawem wykonywanie zadań i narusza przepisy rozporządzenia 2016/679 - napisał UODO.

Czytaj: UODO ma odpowiedzi z ministerstwa i KRS, ale wciąż nie wie, jak wypłynęły dane sędziów>>
 

Prezes Urzędu Ochrony Danych ponownie domaga się niezwłocznego podjęcia prac legislacyjnych w tej sprawie. Wyraził też przekonanie, że waga zgłoszonego problemu sprawi, że szybko zostaną podjęte niezbędne kroki w celu jego rozwiązania.

Sprawdź w LEX: