Ustalenie wysokość wynagrodzenia wójta należy do kompetencji rady gminy. Rada gminy ustala wysokość wynagrodzenia w formie uchwały. Podejmując decyzję o wysokości wynagrodzenia wójta, rada gminy jest ograniczona art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.), który stanowi, że maksymalna wysokość wynagrodzenie jest uzależniona od kwoty bazowej ustalonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 roku o kształtowaniu wynagrodzeńw państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z późn. zm) i nie może ona przekroczyć siedmiokrotności tej kwoty bazowej.

Czytaj też: Umowa, powołanie, wybór – różnice w wynagrodzeniu pracowników samorządowych

Wynagrodzenie wójta

Zgodnie z ustawą budżetową na rok 2014 z dnia 24 stycznia 2014 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 162) kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe wynosi 1 766, 46 złotych. W konsekwencji maksymalne miesięczne wynagrodzenie wójta w roku 2014 wynosi 12 365, 22 złotych.

Ustalając wysokość wynagrodzenia rada gminy zobowiązana jest do przestrzegania nie tylko maksymalnej wysokości wynagrodzenia określonej w art. 37 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych, ale również stawek zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1050, z późn. zm.).

Zgodnie z załącznikiem nr 3 wykaz stanowisk, w tym stanowisk kierowniczych urzędniczych, urzędniczych, pomocniczych i obsługi oraz doradców i asystentów, minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach, warunki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru i maksymalny poziom dodatku funkcyjnego, maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie powołania i maksymalny poziom dodatku funkcyjnego, minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnianych na podstawie umowy o prace rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

wynagrodzenie zasadnicze wójta w gminie:

 • powyżej 100 tys. mieszkańców wynosi od 4 800 do 6 200 złotych,
 • powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców od 4 500 do 6 000 złotych,
 • do 15 tys. mieszkańców od 4 200 do 5 900 złotych,

a dodatek funkcyjny wójta w gminie:

 • powyżej 15 tys. mieszkańców wynosi 2 100 złotych,
 • do 15 tys. mieszkańców wynosi 1 900 złotych.

Zgodnie z § 6 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych wójtowi przysługuje również dodatek specjalny w kwocie wynoszącej co najmniej 20% i nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

Ponadto ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownika samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.) stanowi, że wójtowi przysługuję:

dodatek za wieloletnią pracę, który przysługuje po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Dodatek ten wzrasta
o 1% za każdy dalszy rok pracy, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego;

nagroda jubileuszowa, która przysługuje w wysokości:

 • po 20 latach pracy - 75 % wynagrodzenia miesięcznego,
 • po 25 latach pracy - 100 % wynagrodzenia miesięcznego,
 • po 30 latach pracy - 150 % wynagrodzenia miesięcznego,
 • po 35 latach pracy - 200 % wynagrodzenia miesięcznego,
 • po 40 latach pracy - 300 % wynagrodzenia miesięcznego,
 • po 45 latach pracy - 400 % wynagrodzenia miesięcznego.


jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, która przysługuje w wysokości:

 • po 10 latach pracy - dwumiesięcznego wynagrodzenia,
 • po 15 latach pracy - trzymiesięcznego wynagrodzenia,
 • po 20 latach pracy - sześciomiesięcznego wynagrodzenia.
Czytaj też:
Wybory samorządowe 2014: kto może zostać wójtem?
Wybory samorządowe: kto zgłasza kandydata na wójta?