"Rzeczpospolita" informuje o występowaniu w samorządach niezgodnej z przepisami praktyki w obliczaniu podatku od nieruchomości. Gminy, pomimo zwolnienia jednego ze współwłaścicieli nieruchomości z obowiązku podatkowego, domagają się zapłaty od całości nieruchomości.

„Solidarna odpowiedzialność współwłaścicieli za zobowiązanie podatkowe nie wyklucza skorzystania z ustawowego prawa do zwolnienia z obowiązku podatkowego" - wskazuje sekretarz stanu Wiesław Janczyk.

"Podatek musi być zatem obliczony dla całej nieruchomości. Następnie, jeżeli jeden ze współwłaścicieli spełnia warunki do zwolnienia z podatku, to obliczając wymiar należnego podatku, należy od wysokości zobowiązania podatkowego naliczonego od całej nieruchomości odliczyć kwotę, która wynika z opodatkowania części zwolnionej. Dopiero w zakresie tak wyliczonego zobowiązania podatkowego wszyscy współwłaściciele będą ponosić odpowiedzialność solidarną." - informuje resort finansów.

(Rzeczpospolita/sejm.gov.pl)