Decyzja o zorganizowaniu igrzysk europejskich zapadła 8 grudnia 2012 roku w Rzymie podczas drugiego dnia 41. zjazdu Europejskiego Komitetu Olimpijskiego. W tajnym głosowaniu spośród 49 członków tej organizacji, za opowiedziało się 39 Narodowych Komitetów Olimpijskich, osiem było przeciw, przy trzech wstrzymujących się. Jednocześnie przyznano Baku, jako jedynej kandydaturze, organizację inauguracyjnej edycji. Kolejne igrzyska odbyły się w Mińsku. Kraków został wybrany podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia EKO w Mińsku 22 czerwca 2019 roku - był jedynym kandydatem.

Rząd: W Jaworznie i Stalowej Woli łatwiej o grunty pod energetykę>>
 

Inwestycje częściowo zwolnione z PZP

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy określające zasady inwestycji na potrzebę zorganizowania igrzysk.
Ustawa określa zasady wsparcia przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku, zwanych dalej w tym warunki realizacji:

 • przedsięwzięć w zakresie projektowania, budowy, przebudowy lub remontu stadionów i innych obiektów budowlanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niezbędnych do przeprowadzenia Igrzysk,
 • innych przedsięwzięć niezbędnych do przeprowadzenia Igrzysk.

 

Projekt nie zawiera uzasadnienia ani oceny skutków regulacji. Inwestycje będą realizowane na preferencyjnych warunkach - zwolnione w znacznym zakresie z przepisów ustawy - Prawo budowlane i Prawa ochrony środowiska.

Przygotowanie i realizację przedsięwzięć finansuje się w szczególności ze środków budżetu państwa ustalonych w ustawach budżetowych; budżetów jednostek samorządu terytorialnego ustalonych w uchwałach budżetowych; pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi. W latach 2021–2023  minister właściwy do spraw kultury fizycznej może udzielić spółce dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów organizacji igrzysk.

 

Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczony na dotacje dla spółki celowej będący skutkiem finansowym ustawy wynosi 160 mln zł, w tym w:

 •  2021 r. – do kwoty 103 mln zł;
 • 2022 r. – do kwoty 47 mln zł;
 • 2023 r. – do kwoty 10 mln zł;
 • w latach 2024–2030 – 0 zł.

 

 

Przedsięwzięcia mogą być realizowane przez:

 1. jednostkę samorządu terytorialnego,
 2. organ administracji rządowej reprezentujący Skarb Państwa,
 3. podmiot, o którym mowa w o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679),
 4. państwową osobę prawną,
 5. spółkę utworzoną przez wojewodę Małopolskiego na potrzeby realizacji inwestycji - kapitał co najmniej 3 mln zł.