Czy dodatek specjalny przyznawany za miesiąc podlega potrąceniu, w przypadku pracownika samorządowego zatrudnionego na stałe, który przez część miesiąca był na zwolnieniu?

 

Przedmiotowa kwestia, może wynikać z obowiązującego u danego pracodawcy regulaminu wynagradzania.

 

Możliwość przyznania pracownikowi samorządowemu dodatku specjalnego z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań przewiduje art. 36 ust. 5 ustawy z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych - dalej u.p.s.

Czytaj też: W administracji zarabiają za mało, będzie projekt zmian

Przepis ten, nie określa zasad przyznawania dodatku specjalnego. Jak wynika z art. 39 ust. 2 pkt 2 u.p.s. kwestię warunków i sposobu przyznawania dodatków, o których mowa w art. 36 ust. 4 i 5 u.p.s. (a więc i dodatku specjalnego) może (lecz nie musi) określać regulamin wynagradzania.

 


Reasumując, zasady przyznawania dodatku specjalnego, w tym to, czy przysługuje on pracownikowi również za okres niezdolności do pracy z powodu choroby, może określać regulamin wynagradzania. W przypadku gdy regulamin nie zawiera przepisów, mówiących o tym, że dodatek specjalny przysługuje tylko za okres faktycznego wykonywania pracy to wówczas, wobec tego, że kwestia ta nie została również uregulowana w u.p.s., należy przyjąć, że dodatek specjalny przysługuje również za okres niezdolności do pracy pracownika.