Pytanie:
W jakich przypadkach można rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem samorządowym niewywiązującym się ze swoich obowiązków?

Odpowiedź:
Do zakończenia zatrudnienia może dojść za zgodą pracownika w terminie z nim uzgodnionym, po upływie okresu dokonanego wypowiedzenia albo – w razie rażącego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych – w trybie natychmiastowym.

Uzasadnienie:
Do pracownika samorządowego poprzez odesłanie z art. 43 ust. 1 ustawy z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych – dalej u.p.s. mają zastosowanie przepisy ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy - dalej k.p. o rozwiązaniu stosunku pracy. W związku z tym umowa o pracę może zostać rozwiązana za zgoda pracownika i w terminie z nim uzgodnionym w trybie porozumienia stron - art. 30 § 1 pkt 1 k.p. Nieprawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych może skutkować dokonaniem wypowiedzenia przez pracodawcę, a do zakończenia zatrudnienia dojdzie po upływie obowiązującego okresu wypowiedzenia w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca, zaś czas jego trwania jest uzależniony od okresu zatrudnienia pracownika u obecnego pracodawcy – art. 30 § 1 pkt 2 i § 21, art. 32 i art. 36 § 1 k.p. Jeśli pracownik dopuścił się rażącego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, pracodawca może zwolnić go w tzw. trybie dyscyplinarnym, czyli bez zachowania okresu wypowiedzenia, natychmiastowo w chwili, gdy oświadczenie pracodawcy dojdzie do wiadomości pracownika w taki sposób, że będzie mógł zapoznać się z jego treścią – art. 30 § 1 pkt 3, art. 52 § 1 pkt 1 k.p., art. 61 § 1 ustawy z 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny. Jeśli pracownik samorządowy zajmuje stanowisko urzędnicze, jeszcze jedną podstawę prawną jego zwolnienia stanowi art. 27 ust. 1, 3 i 8-8 u.p.s. Mianowicie w sytuacji otrzymania drugiej negatywnej okresowej oceny pracy, pracodawca powinien dokonać rozwiązania umowy o pracy z zachowaniem obowiązującego okresu wypowiedzenia. 

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Artykuł pochodzi z programu Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami