Ministerstwo Cyfryzacji podpisało umowę na zaprojektowanie, budowę i wdrożenie Platformy e-Zamówień wraz z usługą hostingu. Prace projektowe już ruszyły, pierwszym krokiem jest zaplanowanie pracy i opracowanie projektu technicznego.

Projekt zakłada wdrożenie platformy e-Zamówienia, która zapewni kompletność i spójność informacji o funkcjonowaniu rynku zamówień publicznych w Polsce. Umożliwi też skuteczny nadzór i sprawozdawczość dzięki funkcjonalności zbierania i udostępniania danych dotyczących procesu udzielania zamówień publicznych z portali oferujących e-usługi w tym obszarze.

Celem Projektu jest stworzenie zelektronizowanego procesu udzielania zamówień publicznych. Powstałe w ramach projektu e-usługi ułatwią i skrócą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzane zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych zarówno dla zamawiających, czyli w większości administracji publicznej, jak i dla wykonawców.

Projekt ma przyczynić się do usprawnienia działania organów kontroli w obszarze zamówień publicznych, tj. Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Najwyższej Izby Kontroli, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Krajowej Izby Odwoławczej.

Kolejne założenie projektu to ustandaryzowanie danych, pozyskiwanie ich na bieżąco do Centralnego Repozytorium Danych (poprzez API - Application Programming Interface, tj. interfejs programistyczny aplikacji), dzięki czemu sprawozdawczość zostanie zautomatyzowana oraz możliwe będzie efektywne monitorowanie i kontrola procesu udzielania zamówień publicznych.  Jednocześnie dostęp do informacji o rynku zamówień publicznych będzie „powszechny” dla wszystkich interesariuszy.

Czytaj też:
UZP: konferencje, szkolenia i publikacje informują o zmianach w zamówieniach publicznych

Gminy nie są gotowe do elektronizacji zamówień publicznych

Zapoznaj się z nagraniem ze szkolenia online "Elektronizacja zamówień publicznych 2018" w programie LEX
 

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Zamówienia Publiczne
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów