Pytanie:
Czy decyzje określające zadania z zakresu gospodarki leśnej, o których mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1153) - dalej u.l., starosta powinien wydawać tylko z urzędu, czy może też na wniosek?

Odpowiedź:
Zadania z zakresu gospodarki leśnej w lasach rozdrobnionych niestanowiących własności Skarbu Państwa określa decyzja starosty (art. 19 ust. 3 u.l.). Starosta wydaje je z urzędu w ramach sprawowanego nadzoru nad gospodarką leśną, a nie na wniosek właściciela lasu.

Nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych można zdefiniować jako zespół oddziaływań organów administracji publicznej (starostów) na osoby fizyczne i prawne posiadające lasy, w celu wykonania ciążących na tych osobach obowiązków wynikających z u.l. Na wniosek starosta wydaje decyzje z art. 13 ust. 1 u.l. w przypadkach losowych (art. 23 ust. 4 u.l.), gdzie może decyzją ustalić inny limit pozyskania drewna niż ustalony na podstawie art. 19 ust. 3 u.l. (wynikający z inwentaryzacji stanu lasów).