Czy można nadać numer porządkowy dla samowoli budowlanej, tj. budynku letniskowego oznaczonego na mapie symbolem (Bi)?

Budynek usytuowany jest w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym.

 

Nie ma przeszkód, aby nadać numer porządkowy budynkowi stanowiącemu samowolę budowlaną.

 

Zasady nadawania numerów porządkowych, reguluje art. 47a ustawy z 17.05.1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne - dalej u.p.g.k.

Zgodnie z art. 47a ust. 1 u.p.g.k., do zadań gminy należy ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

Czytaj też: Paczkomaty bez pozwoleń, mogą zniknąć z ulic

Jak wynika z art. 47a ust. 4 pkt 5 lit. a u.p.g.k., ewidencja miejscowości, ulic i adresów zawiera dane adresowe określające: numery porządkowe budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, w tym w szczególności budynków: biurowych, ogólnodostępnych wykorzystywanych na cele kultury i kultury fizycznej, o charakterze edukacyjnym, szpitali i opieki medycznej oraz przeznaczonych do działalności gospodarczej, wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania.

Można nadać numer porządkowy również budynkom planowanym

W świetle powyższego, możliwe jest nadawanie numerów porządkowych nie tylko budynkom wybudowanym, ale również tym budowanym, jak i nawet dopiero prognozowanym do wybudowania.

Należy zauważyć, że przepisy u.p.g.k. nie zabraniają nadawania numerów porządkowych budynkom będącym samowolą budowlaną. Co więcej, fakt samowoli budowlanej w ogóle nie ma wpływu na nadanie numeru porządkowego. Wynika to z tego, że organ nadając numer porządkowy, nie analizuje kwestii legalności budynku, bowiem nadanie numeru porządkowego jest czynnością z zakresu administracji publicznej o charakterze jedynie technicznym.

Zobacz też w LEX:

Budynki i pomieszczenia - wymagania ogólne

Pojęcie budynku w podatku od nieruchomości