Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych w "Sprawozdaniu z działalności Regionalnych Izb Obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2010 r." wskazała, że w porównaniu do 2009 r. liczba skontrolowanych przez izby sprawozdań budżetowych zmniejszyła się o 2 799 (o 2,2%). W 2010 r. j.s.t. przekazały o 152 (o 0,54%) korekty więcej niż w 2009 r. Stwierdzone przez izby w wyniku kontroli nieprawidłowości dotyczyły m.in.:
− braku lub nieprawidłowego wykazywania danych o zaangażowaniu środków budżetowych obciążających plan finansowy wydatków,
− niewykazywania kwot w zakresie poręczeń i gwarancji, których udzielała j.s.t.,
− niezgodności danych zarówno po stronie planu jak i wykonania dochodów z tytułu subwencji i udziałów w podatku od osób fizycznych,
− wykazywania danych dotyczących planu, niezgodnych z uchwałami i zarządzeniami organów j.s.t.,
− błędnego wykazania dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych,
− nieujmowania w sprawozdaniu rocznym wydatków niewygasających w wydatkach wykonanych,
− błędach klasyfikacyjnych, rachunkowych, pisarskich i formalnych (brak podpisu),
− przysłania dokumentu sprawozdania innego niż forma elektroniczna, w tym w wersji roboczej,
− niekompletności sprawozdań.

W 2010 r. izby, sporządzały również zbiorcze sprawozdania w zakresie operacji finansowych jednostek sektora finansów publicznych, będących samorządowymi osobami prawnymi (kwartalne Rb-Z i Rb-N oraz roczne Rb-UZ i Rb-UN).

Jednostkami zobowiązanymi do sporządzania sprawozdań w zakresie zobowiązań według tytułów dłużnych, poręczeń i gwarancji oraz sprawozdań o stanie należności są m.in. fundusze celowe posiadające osobowość prawną, SP ZOZ, samorządowe instytucje kultury posiadające osobowość prawną oraz samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego. Wyżej wymienione sprawozdania przekazywane są do j.s.t., jako organów założycielskich lub nadzorujących, które na ich podstawie sporządzają sprawozdania zbiorcze i przekazują je do regionalnych izb obrachunkowych w formie elektronicznej oraz w formie dokumentu. Na podstawie otrzymanych z j.s.t. sprawozdań zbiorczych izby sporządzają sprawozdania zbiorcze (wg rodzaju jednostki) i przekazują je do Głównego Urzędu Statystycznego.

Nieprawidłowości i uchybienia stwierdzone przez izby, w wyniku kontroli formalnej i rachunkowej tych sprawozdań, polegały przede wszystkim na rozbieżności pomiędzy danymi wykazywanymi w poszczególnych rodzajach sprawozdań, rozbieżności pomiędzy danymi wykazywanymi w poszczególnych częściach sprawozdań, oraz niezgodności danych ze sprawozdań przekazanych w formie elektronicznej z danymi wykazywanymi w sprawozdaniach sporządzonych w formie dokumentu.

W 2010 r. regionalne izby obrachunkowe ponadto skontrolowały pod względem formalnym i rachunkowym prawidłowość sporządzonych 28 wniosków o przyznanie części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych i przekazały je do Ministerstwa Finansów. W 2010 r. część rekompensująca subwencji ogólnej przysługiwała 26 gminom z dziewięciu województw (dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego i warmińsko-mazurskiego). W terminie przewidzianym prawem, tj. do dnia 25 sierpnia 2010 r., 28 gmin złożyło wnioski do właściwych miejscowo regionalnych izb obrachunkowych, z czego 4 były negatywne (2 z dolnośląskiego, 1 z małopolskiego i 1 z podlaskiego). Ponadto, w województwie lubuskim wnioski złożyły 2 gminy nieobjęte wykazem Ministra Gospodarki.