Wojewoda Pomorski, Dariusz Drelich przekazał Aleksandrze Dulkiewicz pełnomocnictwo do pełnienia funkcji prezydenta Gdańska. Wcześniej decyzję wyznaczającą do pełnienia funkcji prezydenta Gdańska podpisał premier Mateusz Morawiecki.

Czytaj też: Zamach na prezydenta Gdańska - imprezy niemasowe z luką prawną>>

Zgodnie z art.  492 Kodeksu wyborczego po śmierci wójta, burmistrza, prezydenta miasta następuje wygaśnięcie jego mandatu. Stwierdza je komisarz wyborczy w drodze postanowienia w terminie 14 dni od dnia zgonu. Postanowienie komisarza wyborczego podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Podaje się je również do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej. Przesyła się je też wojewodzie oraz przewodniczącemu rady gminy. 

 


Po wydaniu tego postanowienia funkcje prezydenta miasta, do czasu wyboru nowego prezydenta w wyborach samorządowych, pełni osoba wyznaczona przez prezesa Rady Ministrów na wniosek wojewody przekazany za pośrednictwem ministra administracji. Osoba mianowana przez premiera jest uprawniona do podejmowania wszelkich decyzji i czynności w ramach funkcjonowania gminy - tak samo jak prezydent. Nie ma jednak zastępców - stwierdzenie przez komisarza wyborczego wygaśnięcia mandatu wójta, burmistrza, prezydenta miasta równoznaczne jest z odwołaniem jego zastępców. 

Wygaśnięcie mandatu z powodu śmierci wójta, burmistrza, prezydenta miasta jest podstawą do przeprowadzenia wyborów przedterminowych w gminie. Zarządza je premier, zgodnie z prawem mają odbyć się w ciągu 90 dni od dnia zgonu włodarza. W Gdańsku odbędą się one prawdopodobnie w kwietniu, nie ma jeszcze decyzji w tej sprawie.

Wybory przedterminowe będą zarządzone rozporządzeniem premiera

Wybory przedterminowe organów wykonawczych gminy zarządza w drodze rozporządzenia prezes Rady Ministrów i wyznacza termin wyborów na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 90 dni od dnia, w którym nastąpiła przesłanka uzasadniająca przeprowadzenie takich wyborów. W tym przypadku jest to dzień śmierci prezydenta.

Czytaj też: Ustawa o samorządzie podstawą ogłoszenia żałoby w gminie

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz został zaatakowany nożem przez 27-letniego Stefana W. podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Samorządowiec trafił do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, gdzie zmarł 14 stycznia. Był włodarzem od 1998 roku, wcześniej gdańskim radnym i przewodniczącym rady miasta.

Zobacz też: Wygaśnięcie mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wskutek śmierci

Wygaśnięcie mandatu radnego wskutek odwołania rady (sejmiku) w drodze referendum