Wykaz zostanie przekazany urzędom gmin w postaci bazy danych oraz mapy cyfrowej lub wydruku tej mapy.

Zaktualizowane zestawienie wraz z innymi zbiorami tworzącymi Bazę Danych NSP 2011 posłuży do utworzenia wykazu adresowo – mieszkaniowego wykorzystywanego do identyfikacji budynków i mieszkań, zarządzania pracami spisowymi oraz do losowania prób do badań reprezentacyjnych.

Uzyskane w wyniku spisu szczegółowe informacje statystyczne powinny i będą mogły być wykorzystane do kształtowania sytuacji w poszczególnych regionach.

W zestawieniu budynków, mieszkań i osób aktualizacji i uzupełnieniu przez urzędy gmin podlegają informacje dotyczące: budynków (nazwa miejscowości, nazwa ulicy, numer porządkowy budynku, dodatkowa numeracja budynków położonych na tej samej nieruchomości i oznaczonych tym samym numerem porządkowym, rodzaj budynku: mieszkalny, niemieszkalny, obiekt zbiorowego zakwaterowania, lokalizacja budynku na mapie cyfrowej), mieszkań (typ: mieszkanie, część mieszkania zajmowana na podstawie umowy najmu, mieszkanie położone w obiekcie zamkniętym, zamieszkane pomieszczenie niebędące mieszkaniem; numer mieszkania, przyczyna niezamieszkania mieszkania będącego własnością gminy; w stosunku do innych zasobów możliwość określenia "przyczyna nieznana"), obiektów zbiorowego zakwaterowania (nazwa obiektu, liczba miejsc w obiekcie, liczba budynków zajmowanych przez obiekt, liczba mieszkań zlokalizowanych na terenie obiektu nieprzeznaczonych dla pensjonariuszy tego obiektu); osób (imiona, nazwisko, numer PESEL, charakter pobytu – stały albo czasowy, kraj obywatelstwa, przyporządkowanie osób do odpowiednich mieszkań).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego wykazu danych przewidzianych do aktualizacji i uzupełnienia przez urzędy gmin w zestawieniu budynków, mieszkań i osób (Dz. U. Nr 169, poz. 1138) wchodzi w życie z dniem 29 września 2010 r.


Na podstawie: www.stat.gov.pl, stan z dnia 20 września 2010 r.