MSWiA poinformowało we wtorek, że to skutek przeanalizowania uwag zgłosoznych podszas konsultajci dotyczących projektu ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym przeanalizowano dotychczasowe uwagi. Jak zaznaczono w opublikowanym we wtorek komunikacie, szef MSWiA Joachim Brudziński polecił odstąpić od niektórych zapisów.

W maju MSWiA przekazało do uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy zastępującej ustawę z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Konieczność wprowadzenia nowych przepisów wynika z postanowień unijnych dyrektyw oraz rozporządzeń.

W przedtawionych teraz propozycjach zmian w projekcie, MSWiA wyjaśnia, że chodzi m.in. o odstąpienie od obowiązku dodatkowego znakowania broni już oznakowanej na podstawie obecnie obowiązujących przepisów. Resort proponuje także "odstąpienie od wymogu przeprowadzania badań lekarskich oraz przedstawiania zaświadczeń o niekaralności przy rejestrowaniu broni pneumatycznej, broni sygnałowej, broni gazowo-alarmowej o kalibrze powyżej 6 mm, reprodukcji broni czarnoprochowej rozdzielnego ładowania, jak również odstąpienie od konsekwencji za niedopełnienie powyższych obowiązków".

Kolejna propozycja dotyczy ograniczenia tylko do kategorii B zakazu posiadania magazynków o dużej pojemności do samopowtarzalnej broni palnej centralnego zapłonu lub do powtarzalnej broni palnej centralnego zapłonu. Resort postuluje również rezygnację z obowiązku zwrotu magazynków o dużej pojemności. - Zmieniony projekt jedynie umożliwi ich zwrot w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie ustawy - podkreśla MSWiA.

Resort proponuje też odstąpienie od obowiązku oznakowania broni czarnoprochowej rozdzielnego ładowania. Proponuje także rezygnację z reglamentacji gromadzenia w muzeach broni palnej i umożliwienie – dopuszczalnego przez dyrektywę – kolekcjonowania broni palnej kategorii A.

Nowa wersja projektu przewiduje też odstąpienie od doprecyzowania zasad noszenia broni, w tym odstąpienie od zakazu noszenia broni załadowanej poza miejscem zawodów sportowych przez osoby posiadające pozwolenie do celów sportowych.

Ministerstwo zaznacza, że jego intencją nie jest wprowadzenie własnych regulacji dotyczących rynku broni, a jedynie dostosowanie przepisów do wymogów europejskich. - Celem prowadzonych w dalszym ciągu konsultacji i uzgodnień jest zagwarantowanie, aby postanowienia projektu ograniczały się jedynie do koniecznej implementacji prawa UE - zwrócono uwagę.