W rozporządzeniu uwzględniono najnowsze zmiany dotyczące chowania osób zmarłych na choroby zakaźne ( poz. 1910).

Czytaj:
Uroczysty pogrzeb nie dla ateisty – absurd w rozporządzeniu epidemicznym>>
COVID wciąż nie jest chorobą zakaźną - pogrzeby z problemami>>

Pochowanie w ciągu 24 godzin

I tak niezwłocznie po stwierdzeniu zgonu zwłoki trzeba zawinąć w płótno nasycone płynem dezynfekcyjnym. Składa się je następnie w trumnie, a trumnę szczelnie się zamyka i obmywa z zewnątrz płynem dezynfekcyjnym. Następnie na trumnę zakłada się worek foliowy z nieprzepuszczalnego tworzywa sztucznego, odpornego na uszkodzenia mechaniczne. Zwłoki zawozi się bezpośrednio z miejsca zgonu na cmentarz i dokonuje pochowania w ciągu 24 godzin od chwili zgonu. Po dostarczeniu trumny na cmentarz worek zdejmuje się i spala.
Ponadto w razie zgonu na choroby zakaźne, w pomieszczeniu, w którym leżą zwłoki, nie mogą zbierać się ludzie.

Nie wolno dotykać ciała


Dotykanie zwłok jest niedozwolone poza czynnościami wymienionymi pielęgnacyjnymi, przygotowującymi do pogrzebu.
Na dnie trumny umieszcza się warstwę substancji płynochłonnej o grubości 5 cm.
Pomieszczenie, w którym osoba zmarła przebywała, oraz wszystkie przedmioty, z którymi była w styczności, jak też środek transportu, którym zwłoki były przewożone, poddaje się odkażaniu.
W razie zgonu na chorobę zakaźną:
 

 1. dotykanie zwłok jest niedozwolone 
 2. do obmywania zwłok używa się płynu dezynfekcyjnego;
 3.  niezwłocznie po złożeniu zwłok w trumnie, trumnę zamyka się szczelnie i obmywa z zewnątrz płynem dezynfekcyjnym.

Szczególne regulacje, uzupełniające dotyczą zmarłych na chorobę SARS-CoV-2 (COVID-19).

W takim wypadku należy:
 

 1. przeprowadzić dezynfekcję zwłok płynem odkażającym o spektrum działania wirusobójczym;
 2. odstąpić od standardowych procedur mycia zwłok, a w przypadku zaistnienia takiej konieczności należy zachować szczególne środki ostrożności;
 3. unikać ubierania zwłok do pochówku oraz okazywania zwłok;
 4. umieścić zwłoki w ochronnym, szczelnym worku, wraz z ubraniem lub okryciem szpitalnym, a w przypadku przekazania zwłok do spopielenia umieścić pierwszy worek ze zwłokami w drugim worku;
 5. zdezynfekować powierzchnię zewnętrzną kolejno każdego worka przez spryskanie płynem odkażającym o spektrum działania wirusobójczym;
 6. w przypadku przekazywania zwłok do krematorium, po przekazaniu zwłok do spalarni podlega standardowej dekontaminacji
 7. niezwłocznie po złożeniu zwłok w trumnie lub kapsule transportowej trumnę lub kapsułę transportową zamknąć szczelnie i spryskać płynem odkażającym o spektrum działania wirusobójczym;
  8. transport zwłok, jeżeli jest to możliwe, prowadzić jednym zespołem przewozowym.
   

Przewożenie zwłok

Rozporządzenie określa także zasady transportu ciała. Zwłoki przewożone na obszarze państwa na odległość większą niż 60 km składa się w szczelnej drewnianej trumnie, wypełnionej warstwą substancji płynochłonnej o grubości 5 cm.

Trumnę zamyka się w obecności powiatowego lub portowego inspektora sanitarnego, który następnie dokonuje jej opieczętowania. Trumnę umieszcza się na czas przewozu w szczelnie zamkniętym worku z nieprzepuszczalnego tworzywa sztucznego, odpornego na uszkodzenia mechaniczne.
Po dostarczeniu trumny na miejsce przeznaczenia worek zdejmuje się i spala.
Zwłoki wywożone za granicę Rzeczypospolitej Polskiej składa się w trumnie drewnianej wybitej blachą lub posiadającej wkład metalowy albo w trumnie metalowej. Dno trumny wypełnia się warstwą substancji płynochłonnej o grubości 5 cm. Trumnę umieszcza się w szczelnej skrzyni drewnianej, uniemożliwiającej przemieszczanie się trumny, lub w innym pojemniku, wykonanym z nieprzepuszczalnego materiału. Powiatowy lub portowy inspektor sanitarny może nakazać zasto-
sowanie ponadto innych środków ostrożności przy przewozie zwłok, a w razie uznania, że podjęte środki są dostateczne,
dokonuje opieczętowania trumny.

W niedzielę 24 paździerika br. Ministerstwo Zdrowia podało, że odnotowano  4728 nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 13 osób z COVID-19.