Wniesiony w czwartek 27 stycznia do Sejmu przez grupę posłów projekt ustawy "o szczególnych rozwiązaniach dotyczących ochrony życia i zdrowia obywateli w okresie epidemii COVID-19", który dotyczy przede wszystkim testowania pracowników i sprawdzania tego przez pracodawców, przewiduje też, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii podstawowe służby zobowiązane do zwalczania wirusa SARS­‑CoV­‑2 są obowiązane do wzmożenia czynności mających na celu ochronę porządku publicznego i zdrowia publicznego, związanych z przeciwdziałaniem SARS­‑CoV­‑2.

Jeśli ta ustawa zostanie uchwalona, Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz podstawowych służb zobowiązanych do zwalczania wirusa SARS­‑CoV­‑2, biorąc pod uwagę ustawowe kompetencje poszczególnych służb oraz ich zadania związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych.

Przedłużamy bezpłatny dostęp do LEX Alert Koronawirus! >>

Rząd ustali zasady i częstotliwość kontroli

Rada Ministrów będzie mogła też określić, w drodze rozporządzenia, standardy kontroli przestrzegania zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, wydanych w związku z epidemią COVID-19, w tym częstotliwość kontroli przeprowadzanych w miejscach ogólnodostępnych, z uwzględnieniem typu obiektów, budynków lub miejsc, oraz szczegółowy sposób kontroli przeprowadzanych przez funkcjonariuszy podstawowych służb zobowiązanych do zwalczania wirusa SARS­‑CoV­‑2, biorąc pod uwagę drogi szerzenia się wirusa SARS­‑CoV­‑2 oraz bieżące prognozy rozwoju sytuacji epidemicznej na terytorium Polski.

Wysokie kary za łamanie zakazów

Dla nieprzestrzegających obowiązujących przepisów projektowana ustawa przewiduje kary. I tak art. 11. 1. mówi, że kto w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie przestrzega zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, wydanych w związku z epidemią COVID-19, podlega karze grzywny w wysokości do 6000 złotych.

Czytaj także: Kara za zakażenie współpracownika - nowy pomysł na walkę z epidemią >>